Avís legal

1.OBJECTE

L’objecte de les presents condicions generals és regular l’ús que poden realitzar els usuaris del web corporatiu de  ESTABANELL IMPULSA, S.A.U. (en endavant, emagina), que actualment es troba a la URL www.emagina.cat (en endavant Web Corporatiu), sense perjudici que certs serveis o continguts dins del Web Corporatiu es sotmetin a les seves pròpies condicions.

ESTABANELL IMPULSA, S.A.U.  és una companyia espanyola amb domicili social al Carrer Rec, 26-28, de Granollers (08401) – Barcelona, Espanya, amb NIF número A62422720 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 46.538, foli 152, secció general, full B-224.561.

2.FUNCIONAMENT DE LA WEB CORPORATIVA

emagina es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, les modificacions i actualitzacions que consideri convenients al Web Corporatiu, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés i podrà incloure serveis i continguts addicionals als els actuals o, si escau, suprimir-los o modificar la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés. emagina podrà bloquejar l’accés a tots o part dels usuaris d’aquest per procedir a realitzar les modificacions o reparacions que consideri necessàries en qualsevol moment. En cap cas, emagina serà responsable del funcionament inadequat del sistema si això obeeix a una configuració defectuosa dels equips de l’Usuari o a la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei. emagina es compromet a realitzar tots els seus esforços per mantenir actualitzada la informació i continguts que introdueixi al Web Corporatiu, si bé l’Usuari coneix que poden existir incorreccions en els continguts i serveis inclosos al Web Corporatiu que, si escau, emagina procedirà a resoldre amb la màxima brevetat tan aviat coneixement de la seva existència. En qualsevol cas, emagina no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web Corporativa, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. emagina no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts a la web. emagina no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en la web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

3.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual de la web emagina.cat, la informació, dades, continguts, bases de dades, dissenys, codis font, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics integrats al Web Corporatiu als que emagina permet tenir accés, així com la dels productes eventualment derivats i els manuals d’utilització són propietat exclusiva de emagina, dels seus proveïdors, o dels titulars respectius segons escaigui, de manera que l’Usuari es compromet a no infringir cap dret derivat de la propietat industrial o intel·lectual, quedant expressament prohibida la reproducció total o parcial dels mateixos, la seva comunicació pública, distribució, o qualsevol forma d’explotació, o utilització de tècnica d’enginyeria inversa o transformació, excepte consentiment exprés i per escrit per part de emagina. L’Usuari es compromet a utilitzar aquesta informació i serveis exclusivament per les seves pròpies necessitats i a no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del Web Corporatiu, excepte que hagi obtingut consentiment exprés de emagina. L’Usuari s’obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats del Web Corporatiu per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure els usuaris cap a altres serveis competidors. Així mateix, l’Usuari es fa responsable d’estendre el compliment d’aquestes clàusules a tota aquella persona autoritzada per ell a utilitzar el servei. A més, l’Usuari s’obliga a respectar les restriccions d’ús de cada un dels serveis i accés a altres xarxes (aquestes restriccions seran comunicades per emagina o el proveïdor d’informació). Totes les senyals distintives, com ara marques, noms comercials, etc., que apareixen al Web Corporatiu estan protegides per la legislació vigent en matèria de marques, per la qual cosa els usuaris no podran realitzar cap reproducció, comunicació, explotació o utilització dels mateixos, llevat que ostentin consentiment previ per escrit del titular de les mateixes.

4.AUTENTICACIÓ

emagina podrà establir diferents sistemes d’autenticació al Web Corporatiu de tal manera que a través de dades sol·licitades prèviament o mitjançant identificadors i contrasenyes s’autentiqui als usuaris del Web Corporatiu. En cas que emagina realitzi l’autenticació dels usuaris a través d’identificadors i contrasenyes, tant l’identificador com la contrasenya pertanyeran exclusivament a la persona a qui es concedeixen. L’Usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l’identificador com la contrasenya en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret.

5.ÈTICA I RESPONSABILITAT DERIVADA DE L’ÚS PER L’USUARI D’INTERNET I DE LA WEB CORPORATIVA

emagina no serà en cap cas responsable de l’ús del Web Corporatiu que realitzi l’Usuari. L’Usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús del web corporatiu o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de emagina o de tercers, que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat i deixarà en tot cas indemne a emagina davant qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti contra ella com a conseqüència d’aquest ús. L’Usuari s’abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a emagina, als seus proveïdors o a tercers, així com la introducció o difusió a la Xarxa programes, virus, applets, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa, al sistema, o als equips de tercers. Queda expressament prohibit esborrar, modificar els missatges de correu electrònic d’altres usuaris, enviar missatges de correu massiu, amb fins comercials o publicitaris, així com dur a terme qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.

6.RESPONSABILITAT PER L’ACCÉS O INTRODUCCIÓ DE CONTINGUTS QUE CIRCULEN A INTERNET

L’Usuari accepta expressament deixar exempta a emagina de qualsevol responsabilitat relacionada amb la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, sigui quin sigui l’origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les que l’Usuari pugui accedir a través del Web Corporatiu, així com, si és el cas, de la informació que l’usuari introdueixi a Internet a través de la xarxa de emagina. L’Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar de l’accés als continguts i informacions així com de la seva reproducció o difusió. emagina no serà responsable de les infraccions de qualsevol usuari que afectin els drets d’un altre usuari, de emagina, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial. emagina podrà cancel·lar l’accés a la Web Corporativa als Usuaris que incompleixin amb les condicions d’ús establertes en el present document.

7.RECLAMACIONS

L’Usuari podrà dirigir les reclamacions sobre els serveis prestats a ESTABANELL IMPULSA, S.A.U., Servei d’Atenció al Client, situat a carrer Ponent, núm. 7 o al telèfon 93 131 87 87. Formulada la reclamació, si el Client no obté una resposta satisfactòria de emagina en el termini d’un (1) mes, podrà dirigir la seva reclamació a les Juntes Arbitrals de Consum. L’arbitratge corresponent ha de ser acceptat expressament per emagina. Així mateix, el Client podrà dirigir-se a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. L’Usuari té dret a obtenir un document acreditatiu del contingut de la reclamació i un número de referència de la mateixa. L’Usuari tindrà disponibles Fulls de Reclamacions Oficials en l’adreça anteriorment esmentada. emagina i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés a aquest web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, emagina i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Granollers (Espanya).