Bases legals de participació

 1. Empresa organitzadora del concurs. L’empresa organitzadora del sorteig és ESTABANELL IMPULSA, S.A.U. (sota les marques comercials Estabanell Energia i Emagina), amb domicili social a Carrer Rec, nº 26-28, de Granollers (08401) i CIF A-62422720.
 2. Finalitat del sorteig. Premiar la participació a l’enquesta “Volem millorar amb tu” entre els persones (“Participants”) que resultin guanyadors del sorteig.
 3. Àmbit temporal. La data d’inici del sorteig serà el dia 01 de maig de 2021 a les 00.00 hores i finalitzarà el dia 10 de juny de 2021 a les 23.59h.
 4. Requisits de participació. Els requisits de participació seran els següents:
  • Podran participar les persones titulars d’un contracte de subministrament sota la marca d’Estabanell Energia i sota la marca d’emagina, sempre i quan hagin contestat íntegrament a l’enquesta “Volem millorar amb tu”
  • Els Participants només podran participar un sol cop en el sorteig.

 5. Condicions del sorteig i premis. Es triarà els/les guanyadors/es per mitjà de la plataforma Sortea2 de manera aleatòria i sense introduir cap mena de dada personal. Els premis consisteixen en:
  • Tres vals descompte, per valor de 100€ cadascun.
  • Cada participant només podrà fer-se amb un dels vals de descompte.
  • Cadascun d’aquests vals servirà per a comprar en el comerç de proximitat que la persona guanyadora triï al web compremacasa.cat
  • La celebració del sorteig, així com la concessió del premi, quedaran subjectes a la normativa fiscal vigent.

 6. Comunicació del premi. En el termini de 10 dies des de la celebració del sorteig es comunicarà per mitjà de correu electrònic, en primera instància, i per telèfon mòbil, en segona, (sempre i quan la persona participant hagi compartit aquestes dades de contacte i que, alhora, aquestes siguin correctes), qui en són els guanyadors. A partir d’aquí:
  • Les persones guanyadores hauran de trien en quin comerç de compremacasa.cat volen gastar el val de 100€.
  • L’empresa organitzadora farà arribar els vals de descompte únics, per als tres comerços seleccionats a les persones guanyadores perquè, aquestes, puguin dur a terme seva compra. En cas de sobrepassar el valor del val de descompte, podran dur a terme la seva compra, perquè el descompte quedarà reflectit abans de confirmar el pagament per valor de 100€.

 7. Responsabilitat de l’empresa. ESTABANELL IMPULSA, S.A.U. es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar el sorteig si ho estima convenient o si concorren supòsits especials i/o causes de força major que impedeixin la realització del mateix.
  L’empresa no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable al servei de missatgeria que pugui afectar l’enviament dels premis. L’empresa no serà responsable dels danys o perjudicis que pugin derivar-se del gaudi del premi per part del guanyador.
 8. Desqualificacions i penalitzacions. Si qualsevol dels Participants no compleix amb els requisits exigits a les presents bases, o les dades proporcionades no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedarà automàticament exclòs del sorteig.
 9. Contacte. En cas de dubte o reclamació, els Participants podran contactar a comunicacio@estabanell.cat.
 10. Tractament de dades personals. En compliment de la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, t’informem que el Responsable de Tractament de teves dades personals és ESTABANELL IMPULSA, S.A.U. La base de legitimació del tractament és el teu consentiment i la seva finalitat és realitzar el sorteig entre els Participants i fer el lliurament del premi corresponent, si s’escau. Pots accedir, rectificar, suprimir i retirar el teu consentiment en qualsevol moment, així com exercir altres drets, enviant un correu electrònic a lopd@estabanell.cat
 11. Acceptació de les bases. La participació al sorteig implica l’acceptació de les presents bases legals. Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part de les bases legals implicarà l’exclusió del participant i, conseqüentment, l’empresa quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.
 12. Llei aplicable i fur jurisdiccional. El concurs es regeix per la normativa espanyola vigent que resulti d’aplicació.

En cas de controvèrsia o reclamació, seran competents els Jutjats i Tribunals de Granollers, sense perjudici del fur que pugui correspondre segons la normativa aplicable.