Condicions de contractació

1. Objecte del contracte.

El Client, les dades del qual es recullen en l’apartat «Dades de Client», s’abona a un o més Serveis de telecomunicacions (en endavant, el «Servei» o els «Serveis») que seran prestats per E-PHOS DIGITAL S.L.U. (en endavant, E-PHOS), amb CIF B65933418 i domicili social al carrer Josep Ma. Ruera, 25 baixos, 08401 Granollers, d’acord amb l’oferta comercial realitzada per E-PHOS, les característiques de la qual es troben en aquest Contracte i a www.emagina.cat. Aquests Serveis es presten al Client per a utilització exclusiva com a usuari final. En cap cas el Client pot revendre o distribuir el Servei a tercers, excepte amb autorització expressa i per escrit d’E-PHOS.

2. Entrada en vigor i començament dels serveis.

El Contracte entra en vigor el mateix dia de la seva formalització. E-PHOS activarà cada un dels Serveis en el termini màxim indicat en les clàusules específiques corresponents a cada un dels Serveis sempre que la sol·licitud del Client reuneixi totes les condicions exigides i sigui tècnicament possible.

3. Instal·lació:

La instal·lació bàsica necessària per a la prestació del Servei en el domicili del Client comprendrà els següents elements: 1 roseta de connexió i 30 metres de cablejat intern en el mateix nivell des de l’entrada del cablejat des de l’exterior. En cas que la instal·lació necesiti d’elements tècnics addicionals, E-PHOS es reserva el dret de poder ajornar la insta·lació, realitzar un presupost amb els elements addicionals que es requereixin i efectuar la instal·lació una vegada el pressupost hagi estat aprobat. Els costos derivats del suministre i instal.lació d’aquests elements adicionals aniran a càrrec del client i seran inclosos a la primera factura que emeti E- PHOS al client. Un cop realitzada la instal·lació, el Client haurà de signar la seva conformitat. La no acceptació per part del Client de la instal·lació bàsica a realitzar dóna dret a E-PHOS a poder resoldre el present Contracte de forma inmediata, reservant-se el dret a facturar al Client les despeses per instal·lació que s’hagin generat fins a la data de resolució del Contracte

4. Retorn dels equips.

E-PHOS tindrà dret a recobrar la possessió dels equips proporcionats al Client en qualsevol cas. El Client haurà de tornar a E-PHOS l’equip de connexió d’accés a Internet o d’accés al Servei de Televisió en un termini màxim de trenta (30) dies des de la data efectiva de la baixa en el Servei. El Client haurà de lliurar els equips en perfecte estat. Els equips hauran de ser retornats a qualsevol de les botigues de la xarxa comercial d’E-PHOS. Si el Client no torna els equips en l’esmentat termini de trenta dies (30), o aquests no es tornen en condicions òptimes, a causa del mal ús d’aquests imputable al Client, E-PHOS pot cobrar al Client, una vegada transcorregut el termini, la quantitat de 120 euros per a l’equip de connexió a Internet (ONT) i de 90 euros per a l’equip d’accés al Servei de Televisió (STB) (impostos indirectes no inclosos) en concepte d’indemnització per incompliment de les obligacions relacionades amb els equips. E-PHOS únicament serà responsable de la substitució, reparació, reprogramació o incomunicació provocada per l’equip.

5. Canvi de modalitat.

Si el Client així ho sol·licita, podrà canviar de modalitat contractual a alguna de les modalitats vigents en el moment de sol·licitar el canvi. El client podrà sol·licitar el canvi de modalitat una (1) vegada al mes. Per a que el canvi de modalitat es faci efectiu, el client haurà de comunicar el desig de procedir al canvi de modalitat emplenant el document “Canvi de Tarifa” que trobarà a la pàgina web (www.emagina.cat) i enviat-lo juntament amb les dades requerides al document a l’adreça electrònica sac@emagina.cat. Els compromisos de permanència que el Client hagi adquirit prèviament amb E-PHOS es mantindran en les condicions prèviament acceptades. El canvi de modalitat serà efectiu en un màxim de 5 dies laborables posteriors a la recepció de la comunicació.

6. Preu del servei.

E-PHOS cobrarà al Client per a la prestació dels Serveis les tarifes que en cada moment E-PHOS tingui vigents en la seva oferta comercial disponible a www.emagina.cat. Les tarifes vigents, preus, descomptes i impostos aplicables, es troben desglossades en funció dels Serveis i de les facilitats associades. Qualsevol modificació en les tarifes serà comunicada al Client amb almenys trenta (30) dies d’antelació a la data d’entrada en vigor, així com a l’Administració i a les associacions de consumidors i usuaris amb deu (10) dies d’antelació. La modificació de les tarifes donarà dret al Client a resoldre el Contracte. A les tarifes, s’hi aplicaran els tributs que per Llei estigui obligat a satisfer el Client, sense que E-PHOS s’obligui al pagament de taxes, d’impostos o de càrregues derivats de l’activitat del Client o exigits per qualsevol organisme oficial o col·legi professional.

7. Facturació i forma de pagament.

E-PHOS començarà a facturar al Client des de la data de començament dels Serveis. Les factures presentades al Client contindran, degudament diferenciats, els conceptes de preus que es tarifin per als Serveis i les facilitats prestades. El Client podrà, així mateix, sol·licitar, amb caràcter gratuït, rebre la facturació de forma no desglossada, i/o de forma detallada o no. E-PHOS posarà a disposició del Client les factures en format electrònic, d’acord amb la normativa aplicable, sense perjudici de la facturació en suport paper que E-PHOS podrà enviar al Client en cas que aquest la sol·liciti. El Client abonarà les quantitats de les factures meritades per la prestació dels Serveis sol·licitats mitjançant domiciliació bancària en el compte corrent que el Client hagi designat per al seu pagament o mitjançant l’abonament de les factures a través d’una comunicació amb codi de barres. La data en què s’ha de realitzar el pagament és aquella en la qual l’entitat rebi notificació d’E-PHOS, amb l’import a abonar pel Client. E-PHOS cobrarà 5 euros per cada rebut retornat per raó de despeses administratives. Les parts reconeixen expressament que els registres informàtics d’E-PHOS i la seva reproducció constitueixen prova vàlida i suficient dels Serveis sol·licitats i efectivament consumits pel Client.

Tota promoció o oferta comercial de tarifes o condicions especials que es trobin vigents en el moment de subscriure el Contracte per a cada modalitat podrà ser aplicable al Client en el moment de contractar els Serveis. El Client no podrà beneficiar-se d’aquelles promocions que E-PHOS pugui dur a terme després de la subscripció del Contracte pel Client, tret que les condicions d’aquestes promocions estableixin el contrari. La quota inicial o d’alta es reportarà d’una sola vegada en concepte de contraprestació per la connexió als Serveis, i el seu import s’inclourà en la primera factura. Si escau, aquesta quota d’alta inicial no inclourà costos d’instal·lació ni d’equips proporcionats per E-PHOS. E-PHOS facturarà al Client, amb una periodicitat mensual, les quantitats que el Client hagi d’abonar per la contractació i utilització dels Serveis subministrats, conforme a les tarifes vigents en cada moment. Tant les quotes fixes mensuals corresponents a la contractació dels Serveis, com les quantitats derivades del consum dels Serveis realitzat pel Client, si escau, es reportaran en el mes següent. En cas que E-PHOS bonifiqui el Client amb alguna reducció de quota, promoció o descompte, es reportarà a la factura del mes immediatament posterior. Si l’import a bonificar supera la quantitat que el Client ha d’abonar en concepte de les quotes fixes mensuals o del consum dels Serveis, E-PHOS prorratejarà la quantitat bonificable durant les mensualitats següents, fins que la quantitat bonificable quedi compensada. En tot cas, la factura emesa sempre tindrà un saldo positiu a favor d’E-PHOS de 5 euros. Si per raons tècniques no fos possible facturar al Client en el període corresponent, E- PHOS podrà presentar al cobrament la corresponent factura en els períodes següents.

8. Dipòsits de garantia.

E-PHOS pot exigir la constitució de dipòsits de garantia en el moment de contractar els Serveis o durant la vigència del Contracte quan: a) el Client hagués deixat impagats un o diversos rebuts, mentre subsisteixi la morositat, b) s’haguessin contret deutes per altre/s Contracte/s d’abonament, vigents o no, o es retardin de manera reiterada en el pagament dels rebuts. El dipòsit es pot constituir en efectiu o mitjançant aval bancari a elecció del Client. Els dipòsits no seran remunerats. E-PHOS realitzarà el requeriment de constitució per un mitjà que deixi constància de la recepció i concedirà un termini no inferior a quinze (15) dies perquè es creï o s’abonin les quantitats pendents. Si el dipòsit no es constitueix, E-PHOS pot desestimar la sol·licitud d’alta, suspendre el Servei (i donar de baixa el Client si no constitueix el dipòsit passats deu (10) dies des del segon requeriment). La devolució dels dipòsits es produirà en el cas: a) tan aviat com E-PHOS tingui constància del pagament íntegre de les quantitats degudes, i en el cas: b) quan quedi acreditat que en un any no s’ha produït cap retard en el pagament. Si el Client amb deutes pendents es donés de baixa o sol·licités canvi de titularitat del seu abonament, E-PHOS podrà executar la garantia pel total del deute contret, i el romanent a disposició de l’abonat. Si el Client hagués pagat tots els rebuts, el dipòsit serà retornat íntegrament. El termini de devolució és de quinze (15) dies des del dia següent a aquell en què es compleixin les circumstàncies recollides anteriorment.

9. Portabilitat de serveis.

Si el Client estigués interessat a canviar d’operadora, té dret a conservar el seu número de telèfon. La portabilitat no té cost per al Client. En el cas de sol·licitar la portabilitat, completant per a això el bloc corresponent al Contracte de Prestació de Serveis de Telecomunicacions, la persona les dades de la qual es recullen en el Contracte sol·licita l’alta del Servei a E-PHOS, i comunica el seu desig simultani de donar-se de baixa en l’operador que li proveeix actualment el Servei, indicat com a operador, conservant la seva numeració telefònica. Per a linies mòbils, el canvi d’operador haurà de ser realitzat, en general i sempre que l’abonat no hagi sol·licitat voluntàriament una data posterior per a l’execució de la portabilitat no superior a trenta (30) diez des de a firma del contracte, en el termini màxim de 48 hores des de la data de la sol·licitud de portabilitat per a línies mòbils, excepte aquells casos que requereixin de 48 hores addicionals per a la provisió o per a la validació de la identitat d’usuari. Per a linies fixes, el canvi d’operador haurà de ser realitzat, en general i sempre que l’abonat no hagi sol·licitat voluntàriament una data posterior per a l’execució de la portabilitat no superior a trenta (30) dies des de la firma del contracte, en el termini mínim de 4 dies de la data de la sol·licitud de portabilitat, excepte aquells casos que requereixin de dies addicionals per a la provisió, modificació d’accés físic associat a la numeració o per a la validació de la identitat d’usuari.

El sol·licitant podria cancel·lar la seva sol·licitud de portabilitat trucant al Servei d’Atenció al Client fins a les 24 hores prèvies a l’execució de la portabilitat, o fins a les 26 hores anteriors, en cas de portabilitat amb termini superior a un (1) dia hàbil. El sol·licitant accepta la possible limitació en la prestació del Servei durant el temps mínim indispensable, no superior a quatre (4) hores per realitzar els treballs de canvi d’operador, de 02.00 h a 06.00 h del dia de la portabilitat per a portabilitats Mòbils, i de 08.00 h a 20.00 h per a portabilitats de telèfon fix.

L’operador donant resoldrà la sol·licitud, podent-se denegar per les causes següents: (i) per causes justificades de força major (vagues, catàstrofes naturals, etc.), (ii) numeració inactiva, (iii) falta de correspondència entre numeració i Client identificat pel seu DNI/NIF/CIF, (iv) falta de correspondència entre numeració i administratiu/identificador del procés majorista, (v) tipus d’accés incorrecte, (vi) falta de validació per part de l’operador revenedor i (vii) qualsevol altra causa que pugui ser acordada voluntàriament entre els operadors, dins del marc legal. E-PHOS haurà d’informar al Client quan la seva sol·licitud ha estat denegada; en aquest cas, li indicarà la causa. Per a les sol·licituds acceptades, el Client podrà sol·licitar gratuïtament a E-PHOS informació sobre la seva sol·licitud i el dia en què es realitzarà el canvi efectiu d’operador.

10. Condicions del servei de Fibra òptica.

E-PHOS prestarà al Client el Servei d’Accés a Internet amb la velocitat contractada (en endavant el Servei), d’acord amb l’oferta comercial vigent; les característiques es troben a www.emagina.cat. El termini màxim en què el Servei serà activat serà de trenta (30) dies, sempre que els Serveis contractes estiguin dins de l’àrea de cobertura i/o de disponibilitat del Servei d’E-PHOS. La prestació d’aquest Servei per E-PHOS NO suposa la baixa del Servei d’Internet o de qualsevol altre Servei que actualment pogués tenir contractat amb un altre operador, sent la tramitació administrativa de la baixa del Servei amb l’altre operador responsabilitat exclusiva del Client. El Client serà responsable dels equips propietat d’E-PHOS, els quals se li lliuren en concepte de cessió, en tant que estigui en possessió del Client, i no afegirà, suprimirà, modificarà els seus elements o provocarà interferències en l’equip. L’equip es lliura juntament amb les instruccions d’ús del fabricant, que en recull les característiques tècniques. El Client serà responsable davant E-PHOS de qualsevol pèrdua o dany de l’equip, excepte en el cas que aquests fets es produeixin a causa de la negligència d’E- PHOS o dels seus representants.

11. Distribució dels serveis de telefonia.

Per als Serveis de Telefonia, E-PHOS actua com a distribuïdor dels Serveis de Telefonia de AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO, S.L.U. (en endavant, « AIRE NETWORKS »), amb domicili social c/ Ramón y Cajal, 11, Elche Parque Empresarial, (03202) Elche (Alicante) i CIF B-53704599. En previsió que el proveïdor de Serveis de Telefonia fixa i/o Mòbil pugui canviar, el Client presta el consentiment següent de portabilitat: El Client consent expressament la portabilitat del(s) número(s) objecte d’aquest contracte, des de AIRE NETWORKS cap al proveïdor de Serveis de Telefonia que E-PHOS consideri. Amb aquesta finalitat, el Client autoritza E-PHOS a sol·licitar formalment en el seu nom a AIRE NETWORKS aquesta portabilitat en l’esmentat moment, complint els requisits establerts en la normativa vigent, i podent utilitzar amb aquesta finalitat totes les dades relatives al Servei prestat de què disposi. El Client està informat que E-PHOS mantindrà en tot cas les condicions jurídiques i econòmiques que actualment li són aplicables pel Prestador, podent aquestes ser millorades per al Client. De la mateixa manera, el Client està informat que la portabilitat no li suposarà cap cost i que pot revocar aquest consentiment comunicant-ho a E-PHOS a través del Servei d’Atenció al Client. No obstant això, el Client podrà en qualsevol moment portar el seu número a qualsevol operador Mòbil.

12. Condicions del servei de telefonia fixa.

El Servei de Telefonia fixa proporcionat per E-PHOS consisteix en la posada a disposició del Client d’un número de telèfon que permetrà al Client realitzar (o rebre) tot tipus de trucades vocals sortints i entrants cap a o des de qualsevol operador tercer. Perquè E-PHOS pugui assignar un nombre telefònic al Client, el Client haurà de disposar de domicili legal dins de l’àmbit geogràfic on es proveeixi el Servei, depenent del tipus de número que se li hagi assignat. En cas d’iniciar el procés de portabilitat, quan aquest estigui disponible, el Client accepta la possible interrupció o limitació en la prestació del Servei durant el temps mínim indispensable fixat per la normativa per realitzar els treballs de canvi d’operador. La realització de trucades diferents a les incloses en qualsevol quota mensual, tarifa plana o bo (de les quals s’haurà informat prèviament al Client), o si escau, les trucades que el Client realitzi, si no hagués contractat una tarifa plana, es facturaran segons les tarifes vigents en cada moment i el consum realitzat pel Client.

13. Condicions del servei de telefonia mòbil.

Es poden consultar condicions a: https://www.ionmobile.es/legal

14. Condicions del servei de televisió.

Es poden consultar condicions a: https://www.tvup.media/terminos-de-uso

15. Qualitat del servei.

Ephos intentarà assegurar un nivell de qualitat d’acord amb els Serveis, i, com a mínim, es compromet a assegurar els nivells de qualitat exigits per la normativa de qualitat, i que es troben disponibles a www.emagina.cat. En cas d’interrupció temporal del Servei, E-PHOS indemnitzarà, prèvia notificació al Servei d’Atenció al Client, i si correspon, a la factura corresponent al període immediat al considerat, amb una quantitat que es correspondrà amb la part proporcional de la quota d’abonament relativa al temps acumulat d’incomunicació que excedeixi de 48 hores per cada línia i Servei afectat, a comptar des del moment en què el Client hagi contactat amb el Servei d’Atenció al Client d’E-PHOS durant els deu (10) dies següents al restabliment del Servei, notificant un avís d’avaria fins al moment en què el Servei estigui restablert. A efectes d’una possible indemnització, es considera que el preu de cada un dels Serveis en la quota mensual dels paquets serà la part proporcional del preu total (dos Serveis 50%, tres Serveis 33%, 4 Serveis 25%). No és aplicable el que disposen els apartats anteriors quan la interrupció temporal estigui motivada per alguna de les causes següents: a) incompliment greu pel Client de les condicions contractuals; b) pels danys produïts a la xarxa a causa de la connexió pel Client d’equips terminals la conformitat dels quals no hagi estat avaluada d’acord amb la normativa vigent. Sense perjudici del referit anteriorment, en cap cas E-PHOS compensarà per danys a la propietat, a les persones o per pèrdues econòmiques, i en concret per qualsevol dany emergent o lucre cessant que el Client pogués patir en cas d’interrupció o de prestació deficient dels Serveis.

16. Suspensió temporal del servei a sol·licitud del client.

El Client tindrà dret a sol·licitar d’E-PHOS, a través del Servei d’Atenció al Client, la suspensió temporal del Servei, amb un mínim de quinze (15) dies d’antelació a la data de la seva efectivitat. El període de suspensió estarà comprès entre un (1) mes com a mínim i tres (3) mesos com a màxim. La suspensió temporal del Servei implicarà la facturació del saldo pendent corresponent a la quota d’abonament prorratejada pels dies de Servei actiu, que haurà de ser atesa en la mateixa forma i amb les mateixes condicions que les previstes en la clàusula 7 d’aquest Contracte. La suspensió no podrà ser superior a noranta (90) dies per any natural. En cas d’efectuar-se la suspensió a sol·licitud del Client, la recepció de trucades des de l’estranger es facturarà segons les tarifes i condicions vigents en el moment d’efectuar-se el consum.

17. Suspensió temporal o definitiva del servei a instància d’Ephos.

El retard en el pagament total o parcial per part del Client durant un període superior a un (1) mes des de la presentació del document de càrrec corresponent a la facturació del Servei facultarà E-PHOS a la suspensió temporal del Servei contractat pel Client prèvia notificació requerint el pagament dels imports deguts en un màxim de quinze (15) dies. Sense prejudici de l’exposat anteriorment, en cap cas el retard en el pagament abans descrit implicarà la suspensió temporal de les línies addicionals contractades pel Client. E-PHOS restablirà el Servei dins del dia laborable següent a aquell en què tingui coneixement que l’import degut ha estat satisfet.

El retard en el pagament per un període superior a tres (3) mesos o la suspensió temporal del Contracte, en una (1) vegada durant els dotze (12) mesos anteriors, per mora en el pagament dels Serveis corresponents donarà dret a E-PHOS a la interrupció definitiva del Servei i a la corresponent resolució del Contracte. La resolució afecta només els Serveis respecte al pagament dels quals s’hagi incorregut en mora. La suspensió del Servei telefònic per falta de pagament suposarà el manteniment de les trucades entrants i les sortints d’urgències, amb excepció de les de cobrament a destinació. La suspensió no eximeix el Client del pagament de les quotes fixes, estipulades en 18 euros (IVA inclòs). L’impagament del càrrec pels Serveis de tarifació addicional, Internet o qualsevol altre que no sigui el telefònic només donarà lloc a la suspensió d’aquests Serveis. Perquè l’abonat no pugui ser suspès del Servei de tarifació addicional, caldrà que presenti una reclamació davant les autoritats competents i que, mentre s’estigui substanciant aquesta reclamació, consigni fefaent l’import degut, lliurant el corresponent resguard a E-PHOS.

E-PHOS pot suspendre de manera temporal o definitiva el Servei en casos de frau, risc objectiu o presumpció raonable de comissió de frau o per altres raons suficientment acreditades d’ús il·lícit del Servei.

18. Desconexió servei de trucades internacionals i de tarificació addicional fix i mòbil.

El Client podrà sol·licitar la desconnexió de trucades internacionals. A aquest efecte el Client ho comunicarà a E-PHOS per telèfon a través del Servei d’Atenció al Client. E-PHOS ha de procedir a la desconnexió com a màxim en el termini de deu (10) dies des de la recepció de la comunicació del Client. En cas que la desconnexió no es produís després d’aquests deu (10) dies, per causes no imputables al Client, seran de càrrec d’E-PHOS els costos derivats del Servei la desconnexió del qual sol·licita. Els Serveis de tarifacions especials i addicionals estaran, per defecte, desconnectats. Per activar el Servei, el Client haurà de trucar al Servei d’Atenció al Client i sol·licitar l’activació. E-PHOS ha de procedir a la connexió en un termini màxim de deu (10) dies.

19. Manteniment del servei.

El Client notificarà les avaries que detecti a E-PHOS a través del Servei d’Atenció al Client. E-PHOS disposa d’un sistema de manteniment integral de la línia contractada que garanteix la reparació de la línia i de les infraestructures associades al Servei a la xarxa d’E-PHOS fins al Punt de Terminació de Xarxa (PTX) en el termini de 48 hores des de l’avís del Client al Servei d’Atenció al Client d’E-PHOS. Els costos derivats de la reparació de les avaries seran a càrrec d’E-PHOS sempre que no siguin imputables al Client per negligència d’ús, de conservació o per actuacions doloses sobre l’equip i/o sobre la xarxa. El manteniment de línia està inclòs en aquest Contracte.

20. Força major.

E-PHOS no serà responsable en cas d’impossibilitat de donar Servei si això es deu a interrupcions prolongades del subministrament (elèctric, línies de telecomunicacions, etc.): conflictes socials, incendis, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern i, en general, tots els supòsits de força major. Tampoc li serà exigible responsabilitat en cas que la impossibilitat de donar Servei es degui al mateix Client o a tota persona autoritzada per ell.

21. Reclamacions.

El Client podrà dirigir-se a E-PHOS, a través del Servei d’Atenció al Client, per presentar reclamacions sobre el funcionament i la qualitat del Servei, l’aplicació de preus, la facturació, o qualsevol altra qüestió que es pugui plantejar en relació amb la prestació del Servei. El Client podrà efectuar les reclamacions en el termini d’un (1) mes des del fet motivador de la reclamació, dirigint-se al número de telèfon establert per a aquesta finalitat. Formulada la reclamació, si el Client no obté una resposta satisfactòria d’E-PHOS en el termini d’un (1) mes, podrà dirigir la seva reclamació a les juntes arbitrals de consum. L’arbitratge corresponent ha de ser acceptat expressament per E-PHOS. Així mateix, els usuaris finals que són persones físiques podran dirigir-se a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. No se suspendrà ni interromprà el Servei mentre la reclamació s’estigui substanciant, sempre que el Client consigni fefaent l’import degut, lliurant el corresponent resguard a E-PHOS. El Client té dret a obtenir un document acreditatiu del contingut de la reclamació i un número de referència d’aquesta. El Client tindrà disponibles fulls de reclamacions oficials.

22. Protecció de dades de caràcter personal.

 • 22.1 Responsable del tractament: E-PHOS DIGITAL, S.L.U. (en endavant, E-PHOS) amb domicili per aquests efectes al Carrer Josep Maria Ruera, 25, baixos, Granollers, Barcelona, telèfon 93 131 87 87. S’informa al Client que E-PHOS tractarà les dades: (i) que vostè ens faciliti en cada moment; (ii) les que es derivin de l’ús que fa del Servei; i (iii) aquelles altres connexes que, si escau, poguessin ser obtinguts de registres públics, d’altres fonts legalment admeses (directoris telefònics, premsa) i de tercers (Axesor, Informa, entre altres). El Client és responsable de la veracitat, actualitat i exactitud de les dades que proporciona a E-PHOS, considerant-se veraces, actuals i exactes les dades facilitats pel mateix.
 • 22.2 Finalitat del tractament: Tractem les dades assenyalats amb la finalitat de; (i) gestionar la relació contractual que es derivi del present Contracte a nivell comptable, fiscal i administratiu; (ii) gestionar a nivell tècnic el Servei; (iii) notificar al Client incidències o qualsevol informació d’interès sobre el Servei; (iv) gestionar i llevar el manteniment del compte d’usuari del Client del lloc web d’E-PHOS; (v) comprovar i avaluar la solvència financera de l’interessat prèviament a l’activació del Servei. En conseqüència, E-PHOS podrà tractar, si escau, dades obtingudes de les entitats emissores d’informes respecte de la teva solvència financera o creditícia; (vi) en compliment de la normativa fiscal i de protecció de dades, es comproven les dades de facturació facilitades pel Client, consultant el servei de qualitat de dades de l’administració tributària, i es rectifiquen les dades que resulten ser inexactes; i (vii) en el cas que el Client ho consenti explícitament, elaborarem un “perfil comercial” d’acord amb la informació facilitada en el present Contracte i l’obtinguda del l’ús que fa del Servei, a fi de enviar-li de manera segmentada les comunicacions comercials adequades al seu perfil particular.Terminis de conservació de dades: Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, i si el Client consent explícitament rebre informació comercial, podran ser utilitzades, fins després de finalitzada la relació contractual, durant el termini de 12 mesos, per oferir per qualsevol mitjà informació comercial sobre serveis i productes que en cada moment comercialitzi E-PHOS així com oferir-li novetats, promocions, descomptes, la participació en sortejos i enquestes, i informació sobre esdeveniments o altres activitats relacionades o organitzades per E-PHOS. Les dades romandran bloquejats el temps necessari per complir amb el període marcat per la Llei per procedir després a la seva eliminació.
 • 22.3 Legitimació del tractament:
  Execució del contracte: La base jurídica del tractament es l’execució del present Contracte. La finalitat principal del tractament de les dades és el manteniment, desenvolupament, gestió i control de la relació contractual. L’emplenament de tots les dades sol·licitades en el present Contracte és obligatòria en el cas que es vulgui formalitzar i mantenir el mateix. La conseqüència de no facilitar les dades serà la impossibilitat de prestar el Servei.
  Interès legítim: E-PHOS podrà remetre al Client, per qualsevol mitjà, informació comercial referent als Serveis als que inicialment van ser objecte de contractació amb el Client. El Client té dret a oposar-se en qualsevol moment al tractament de les dades personals per a la finalitat anteriorment assenyalada dirigint-se a l’adreça indicada en l’apartat 22.5.
  Consentiment: El Client que presti el seu consentiment explícit marcant la corresponen casella habilitada a aquest efecte autoritzarà a E-PHOS a: (i) remetre-li per qualsevol mitjà informació comercial sobre els serveis i productes que en cada moment comercialitzi E-PHOS així com oferir-li novetats, promocions, descomptes, la participació en sortejos i enquestes, i informació sobre esdeveniments o altres activitats relacionades o organitzades per E-PHOS; (ii) elaborar un “perfil comercial”, d’acord amb la informació facilitada en el present Contracte i a l’obtinguda de l’ús que fa del Servei, a fi de enviar-li les comunicacions comercials adequades al seu perfil particular; i (iii) a la cessió de dades personals a les empreses del grup Estabanell, filials i participades, la relació de les mateixes es publica a www.emagina.cat amb la finalitat de que aquestes empreses li enviïn per qualsevol mitjà informació comercial sobre els serveis i productes que en cada moment comercialitzi cadascuna de les empreses, així com oferir-li novetats, promocions, descomptes, la participació en sortejos i enquestes, i informació sobre esdeveniments o altres activitats relacionades o organitzades per aquestes empreses. Les ofertes comercials estaran relacionades amb el sector energètic, de les telecomunicacions i internet, sector financer, d’assegurances, combustibles, informàtica, educatiu, cultural, turístic i de viatges i oci, seguretat, immobiliari, llar i alimentació, regles i consum. El Client pot retirar en qualsevol moment el consentiment que hagi prestat per qualsevol de les finalitat indicades en aquest apartat.
 • 22.4 Destinataris de les dades personals: (i) E-PHOS pot compartir les dades personals del Client per fins administratius interns amb les empreses del grup Estabanell; (ii) En cas d’impagament de tots o alguns dels Serveis, E-PHOS podrà cedir les dades relatives a l’impagament a fitxers relatius al compliment o incompliment d’obligacions dinerària; (iii) En qualsevol cas serà necessari comunicar a les entitats financeres i bancàries, les dades pertinents per procedir al cobrament del Servei; (iv) E-PHOS podrà comunicar les dades personals del Client a les diferents autoritats públiques en virtut d’una obligació legal, com les autoritats fiscals i duaneres, les autoritats judicials, les autoritats competents en matèria de telecomunicacions, la policia judicial, les entitats prestatàries dels serveis d’atenció de les trucades d’urgència 112, i qualsevol altre que en funció de la normativa vigent sigui aplicable; (v) E-PHOS té contractats per a la gestió d’algunes funcions necessàries per a la prestació del Servei, proveïdors de confiança que podran tenir accés a dades personals, que actuaran com a encarregats del tractament i que estaran obligats contractualment a complir les seves obligacions legals d’encarregat del tractament, a mantenir la confidencialitat i secret de la informació; i (vi) Comunicacions comercials: en cas que el Client presti el seu consentiment explícit, E-PHOS podrà cedir les seves dades personals a les empreses del grup Estabanell amb la finalitat de que aquestes empreses li enviïn per qualsevol mitjà informació comercial sobre els serveis i productes que en cada moment comercialitzi cadascuna de les empreses, així com oferir-li novetats, promocions, descomptes, la participació en sortejos i enquestes, i informació sobre esdeveniments o altres activitats relacionades o organitzades per aquestes empreses. Les ofertes comercials estaran relacionades amb el sector energètic, de les telecomunicacions i internet, sector financer, d’assegurances, combustibles, informàtica, educatiu, cultural, turístic i de viatges i oci, seguretat, immobiliari, llar i alimentació, regles i consum. E-PHOS contracta una eina virtual per a l’enviament de comunicacions comercials, la denominació i informació sobre la mateixa pot consultar a www.emagina.cat.
 • 22.5 Drets de les persones interessades: El Client té dret a accedir, a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes així com a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, consideri que ja no són necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recollides. En alguns casos podrà oposar-se al tractament de les seves dades així com a sol·licitar la limitació del tractament, en aquests casos E-PHOS només els conservarà per al tractament necessari, com la resolució de queixes i reclamacions. En determinades circumstàncies podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades, en aquest cas se’ls transmetrem a un altre responsable. Té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment que hagi prestat per qualsevol de les finalitat assenyalades en l’apartat 22.3 “Consentiment” així com per a altres finalitats en què hagi prestat el seu consentiment. Pot exercir tots aquestes drets a l’adreça de correu electrònic lopd@estabanell.cat, en la sol·licitud s’ha d’adjuntar una còpia del document oficial que acrediti la identitat del titular de les dades, indicant-nos què és el que necessita en relació a les seves dades. Si ho prefereix pot enviar la seva sol·licitud, també juntament amb una còpia del document oficial que acrediti la identitat del titular de les dades, per correu ordinari a la nostra adreça E- PHOS DIGITAL, S.L.U. – Carrer Josep Maria Ruera, no25, baixos, 08401, Granollers, Barcelona. Si no responem satisfactòriament a les seves sol·licituds, pot presentar la reclamació que consideri oportuna davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que és l’autoritat encarregada de vetllar pel compliment del seus drets en aquesta matèria, en Carrer Jorge Juan, no6, 28001, Madrid o al seu lloc web: www.agpd.es.

23. Durada, terminació i resolució del contracte.

El Client podrà resoldre en qualsevol moment aquest Contracte acreditant per a això la seva identitat com a titular del Servei. Un cop rebuda la sol·licitud de baixa, mitjançant trucada al Servei d’Atenció al Client, indicant les dades necessàries per assegurar la tramitació correcta i segura de la baixa, aquesta es tramitarà en un termini màxim de dos (2) dies hàbils. La baixa del Servei suposa la baixa total dels Serveis associats a aquest. No es poden mantenir cap dels components per separat amb les característiques d’aquesta oferta. Així mateix, E-PHOS pot interrompre el Servei o resoldre de manera immediata la relació amb el CLIENT si detecta un ús del Servei contrari a aquestes Condicions Generals, a la legislació vigent o en cas d’impagament de les quantitats degudes. El Contracte també podrà finalitzar pel mutu acord entre les parts.

En cas d’ofertes de Serveis condicionades a un període de permanència mínima, si el Client decideix resoldre el Contracte o donar-se de baixa de aquests Serveis amb anterioritat al termini acordat o, en el cas de resolució anticipada per part de E-PHOS per causes imputables al Client, el Client està obligat a: (i) tornar els Equips de E-PHOS i reemborsar l’import de tots aquells descomptes, bonificacions i promocions dels quals hagi gaudit el Client en la contractació de cada un dels Serveis; i (ii) reemborsar les quotes pendents de pagament fins a la finalització del periode de permanencia.

Independentment de si els Serveis contractats gaudeixen o no d’una permanència mínima, si el client decideix donar-se de baixa del servei d’Internet abans de complir-se el període d’un mes a comptar a partir del dia de la instal.lació del servei al seu domicili, se li facturarà el cost complet de la instal.lació valorada en 150€.

24. Validesa del contracte.

Les Condicions de Prestació dels Serveis Objecte d’aquest Contracte podran ser modificades de conformitat amb la legislació vigent i prèvia notificació escrita al Client amb un termini de preavís d’un (1) mes. Transcorregut aquest termini sense que E-PHOS hagi rebut cap comunicació, s’entendrà que el Client accepta les modificacions. En cas que les modificacions suposin una millora de les condicions contractuals o responguin a canvis regulatoris, no és aplicable el que estableix l’article 9.3 del RD 899/2009, de 22 de maig. En cas d’incompatibilitat entre les Condicions Generals i les Condicions Específiques aplicables a cada un dels Serveis contractats pel Client, prevaldran les específiques sobre les generals. Si per causes tecnològiques E-PHOS no pogués prestar el Servei al Client en els termes pactats, E-PHOS es compromet a comunicar al Client aquesta circumstància de forma immediata. El Client podrà optar en aquest cas per contractar un altre Servei o per resoldre el Contracte.

25. Cessió a tercers.

El Client està obligat al pagament de les quantitats degudes per l’ús dels Serveis prestats per E-PHOS i a no cedir la seva posició en aquest Contracte a tercers, excepte consentiment exprés, per escrit, per part d’E-PHOS.

26. Canvi de titular.

En cas de canvi de titular, tant l’actual com el nou declaren que totes i cada una de les dades que han estat aportades en aquest document són correctes, i que han llegit, coneixen i accepten en la seva integritat aquestes Condicions Generals. La data del canvi de la responsabilitat de pagament serà l’endemà a la d’aprovació del canvi de titular per part d’E- PHOS, una vegada que hagi rebut la documentació necessària degudament emplenada.

27. Legislació i jurisdicció aplicable.

El Client contracta amb E-PHOS amb subjecció al règim que en cada moment estableixi la normativa vigent espanyola aplicable als Serveis prestats per E-PHOS. E-PHOS i el Client, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals competents de Granollers per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar d’aquest Contracte.

28. Serveis d’emergència.

Fins que sigui efectiva la baixa permanent, el Client tindrà accés de forma gratuïta als Serveis d’emergència (112), així com a les trucades al Servei d’Atenció al Client.

29. Obligacions del client.

El Client es compromet a no utilitzar el Servei en contravenció de la normativa vigent, especialment de la relativa als drets fonamentals, llibertats públiques i propietat industrial i intel·lectual. El Client serà responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones tant contra el Client com contra E-PHOS basada en les aplicacions o els continguts del Client allotjats a servidor/s compartit/s, assumint aquest totes les despeses, costos i perjudicis que siguin irrogats a E-PHOS amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals. E-PHOS es reserva el dret a interrompre el Servei contractat pel Client, notificant per escrit, en cas de divulgar, transmetre o allotjar en el/s servidor/s compartit/s qualsevol tipus d’informació que E-PHOS consideri il·legal, abusiva, difamatòria, ofensiva, o pornogràfica; en cas de desenvolupar a través del servidor/s, o en relació amb aquest/s, qualsevol pràctica o comportament contrari a les normes comunament acceptades com a respectuoses, així com en el cas que el Client, a través del servidor/s compartit/s, publiqui o distribueixi qualsevol informació o programari que contingui virus, manipulació il·legal de programari, violacions de Copyright i marques comercials o contraban il·legal, realitzi Spam, i, en general, qualsevol activitat que suposi una violació de les disposicions legals vigents, o pugui repercutir en el correcte funcionament de la Plataforma d’E-PHOS. E-PHOS ha d’adoptar les mesures necessàries quan així li sigui exigit per ordre de l’autoritat judicial o administrativa competent, així com podrà posar en coneixement de les autoritats competents aquells fets que puguin considerar il·legals d’acord amb la legislació vigent. Si el Client té qualsevol indici que hi ha una violació o ús inadequat de la informació allotjada en els servidors d’E-PHOS, o una fallada de seguretat de qualsevol índole, haurà de notificar-ho immediatament a E-PHOS.

30. Obligacions d’Ephos.

S’entén per avaria qualsevol interrupció de Servei, o mal funcionament del Servei, o variació respecte del descrit en aquesta oferta comercial. En cas que existeixi o es detectin possibles indicis d’avaria, E-PHOS comprovarà si efectivament existeix avaria i, en aquest cas, assegurarà la restitució del Servei. Per a això podrà actuar remotament o accedir fins a les instal·lacions del Client, únicament en el cas que E-PHOS ho consideri necessari, per actuar sobre algun element de la xarxa ubicat al tram comprès fins al Punt de Terminació de Xarxa. En el cas que en el curs d’una intervenció en què es realitzi un accés a les instal·lacions del Client es demostri fefaentment que la causa de l’avaria està produïda per una manipulació indeguda dels equips d’E-PHOS per part del Client, o bé que no hi ha avaria, E- PHOS es reserva el dret de repercutir al Client els costos incorreguts per aquesta actuació. En tot cas, la manipulació indeguda d’equips d’E-PHOS per part del Client eximeix E-PHOS de qualsevol responsabilitat sobre el Servei. E-PHOS proporcionarà al Client en exclusiva un identificador i una contrasenya personal perquè pugui accedir al Servei i a les aplicacions allotjades a la Plataforma Informàtica d’E-PHOS. El Client haurà de mantenir totes dues en la més estricta confidencialitat sota la seva exclusiva responsabilitat, assumint per tant els danys o conseqüències que es poguessin derivar del trencament o revelació del secret. L’identificador i la contrasenya per accedir al Servei són exclusius per a l’accés contractat i en el lloc contractat. E-PHOS serà responsable de la guarda i custòdia de la Plataforma Informàtica situada en un recinte gestionat per aquesta companyia i correctament condicionat per albergar-la. E-PHOS no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol classe que poguessin derivar del coneixement per part de tercers de les condicions, característiques i circumstàncies de l’ús d’Internet pel Client o que es puguin deure a l’accés i, si escau, a la intercepció, eliminació, alteració o modificació en qualsevol manera dels continguts i comunicacions de tota mena que els Clients transmetin, difonguin, emmagatzemin, rebin o accedeixin a través dels Serveis contractats. E-PHOS no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin deure a la presència de virus o qualsevol element lesiu en els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts o als quals s’accedeixi a través dels Serveis contractats. E-PHOS no es responsabilitza de les fallades en el Servei que puguin produir-se pel funcionament de les xarxes o Serveis d’altres operadors diferents d’E-PHOS. La IP fixa facilitada per E-PHOS al Client serà en tot cas propietat d’E-PHOS. Només es facilitarà una adreça IP fixa per cada Servei contractat pel Client. E-PHOS pot canviar la IP Fixa assignada inicialment al Client per una altra diferent en el supòsit que resulti necessari com a conseqüència d’un canvi de modalitat sol·licitat pel Client. E-PHOS no pot garantir el funcionament del Servei en tots els equips informàtics.