Condicions de contractació

1. Objecte del contracte

1..1.  El Client, les dades del qual es consignen a l’apartat «Dades del Client» de les condicions particulars (en endavant, el «Client»), s’abona a un o més serveis de telecomunicacions (en endavant, indistintament el «Servei» o els «Serveis») que seran prestats per ESTABANELL IMPULSA, S.A.U. (en endavant, <<emagina>> amb NIF A62422720 i domicili social al carrer Rec, 26-28, 08401 Granollers, d’acord amb l’oferta comercial facilitada prèviament per emagina, ja sigui en suport físic, digital, telemàtic o per veu i acceptada pel Client, les característiques de la qual figuren en les condicions generals i particulars annexes del present contracte de prestació de serveis de telecomunicacions (en endavant, el «Contracte») i a la pàgina web d’emagina www.emagina.cat

1.2. Aquests Serveis es presten al Client per a la seva utilització exclusiva com a usuari final. En cap cas pot el Client revendre o distribuir el Servei a tercers, excepte amb autorització expressa i per escrit d’emagina.

1.3. En cas d’incompatibilitat entre les condicions generals aquí establertes i les condicions particulars aplicables a cada un dels Serveis contractats pel Client i, especialment, les annexes a aquest Contracte prevaldran les particulars sobre les generals.

2. Entrada en vigor i començament dels serveis

2.1. El Contracte entra en vigor el mateix dia de la seva formalització. emagina activarà cada un dels Serveis en el termini màxim indicat en les condicions específiques corresponents a cada un dels Serveis sempre que la sol·licitud del Client reuneixi totes les condicions exigides i sigui tècnicament possible.

2.2. emagina disposarà de quinze (15) dies hàbils a partir de la celebració d’aquest Contracte per verificar la solvència del Client. Així mateix, en cas que ho consideri oportú, emagina es reserva el dret de condicionar la vigència del present Contracte i la prestació de Servei a la presentació, per part del Client, d’una garantia de pagament suficient, en forma de dipòsit o aval bancari. S’aplicaran per a la devolució les condicions establertes en la condició 8 següent. Si la garantia que, si escau, pugui sol·licitar-se no és constituïda pel Client en el termini d’un (1) mes des que hagi estat requerida, aquest Contracte quedarà resolt, sense que hi hagi dret a indemnització a favor del Client.

3. Instal·lació

​La instal·lació bàsica necessària per a la prestació de Servei en el domicili del Client comprendrà els següents elements: 1 roseta de connexió i 30 metres de cablejat intern en el mateix nivell des de l’entrada del cablejat de l’exterior.

En cas que la instal·lació necessiti d’elements tècnics addicionals, emagina es reserva el dret a poder posposar la instal·lació, realitzar un pressupost amb els elements addicionals que es requereixin i efectuar la instal·lació un cop el pressupost hagi estat aprovat pel Client. Els costos derivats del subministrament i instal·lació d’aquests elements addicionals aniran a càrrec del Client i seran inclosos en la primera factura que emeti emagina al Client. Un cop realitzada la instal·lació, el Client haurà de signar la seva conformitat. La no acceptació per part del Client de la instal·lació bàsica i el pressupost dona dret a emagina a poder resoldre el present Contracte de forma immediata, reservant-se el dret a facturar al Client les despeses que s’hagin generat fins a la data de resolució del Contracte.

4. Devolució dels equips

​emagina tindrà dret a recuperar la possessió dels Equips proporcionats al Client, en qualsevol cas. El Client estarà obligat a tornar a emagina l’equip de connexió d’accés a Internet o d’accés al Servei de Televisió (els “Equips”) en un termini màxim de trenta (30) dies naturals des de la data efectiva de baixa de Servei. El Client haurà de lliurar els Equips en perfecte estat.

Els Equips hauran de ser retornats a qualsevol establiment de la xarxa comercial d’emagina. Si el Client no torna els Equips en el termini esmentat de trenta (30) dies naturals, o aquests no són retornats en condicions òptimes, a causa del mal ús dels mateixos imputable al Client, emagina pot cobrar al Client, un cop transcorregut el termini, la quantitat de 120 euros per l’equip de connexió a Internet (ONT) i 90 euros per l’equip d’accés al Servei de Televisió (STB) (impostos indirectes no inclosos) en concepte d’indemnització per incompliment de les obligacions relacionades amb els Equips. emagina únicament serà responsable de la substitució, reparació, reprogramació o incomunicació provocades pels Equips derivades de l’ús normal d’aquests.

5. Preu del servei

5.1. Components del preu: El Client s’obliga a pagar a emagina per la prestació dels Serveis les tarifes que en cada moment emagina tingui vigents en la seva oferta comercial disponible a www.emagina.cat, que inclouran els impostos (IVA o altres vigents), taxes, recàrrecs i/o tributs estatals, autonòmics o locals, vigents en cada moment (conjuntament, el “Preu”).

Les tarifes vigents, preus, descomptes i impostos aplicables es troben desglossats en funció dels Serveis i les facilitats associades i resultaran d’aplicació exclusivament en el període indicat i segons les condicions fixades per a cada cas.

El Preu podrà ser actualitzat cada primer de gener d’acord amb la variació de l’Índex de Preus al Consum (“IPC”) que sigui publicat per l’Institut Nacional d’Estadística.

Tota promoció o oferta comercial de tarifes o condicions especials que estigui vigent en el moment de subscriure el Contracte per a cada modalitat es pot aplicar al Client en el moment de contractar els Serveis. El Client no podrà beneficiar-se d’aquelles promocions que emagina pugui dur a terme després de la subscripció del contracte per part del Client, llevat que les condicions d’aquestes promocions estableixin el contrari. La quota inicial o d’alta s’abonarà en un sol pagament en concepte de contraprestació per la connexió als Serveis i el seu import s’inclourà en la primera factura. Si escau, aquesta quota d’alta inicial no inclourà costos d’instal·lació ni equips proporcionats per emagina.

5.2. Modificació de les condicions econòmiques i/o Preu: La modificació del Preu i altres condicions econòmiques del present Contracte, llevat que siguin conseqüència de la normativa aplicable, seran notificades al Client mitjançant una publicació al web www.emagina.cat o una comunicació al Client mitjançant escrit o nota a la factura habitual de consum corresponent amb una antelació de trenta (30) dies a l’aplicació de l’actualització. En la referida nota s’informarà al Client que, en cas que no estigués d’acord amb la referida revisió o modificació, el Client podrà resoldre el Contracte, sense que s’apliqui penalització econòmica. Per a això, el Client haurà de comunicar la seva voluntat de resoldre el Contracte a emagina mitjançant escrit dirigit al Servei d’Atenció al Client i per qualsevol dels mitjans indicats, en un termini no superior a quinze (15) dies naturals a comptar a partir que es disposi de la nova informació sobre Preu o condicions econòmiques. En cas que transcorrin quinze (15) dies naturals des de la comunicació de la revisió de Preu o modificació de les condicions econòmiques del contracte, sense que el Client manifesti la seva voluntat de resoldre-ho, s’entendrà que accepta la referida revisió del preu o modificació de les condicions econòmiques.

5.3. Variacions del Preu o condicions econòmiques per canvis regulatius. Qualsevol variació de les tarifes o modificació d’altres conceptes, activitats i valors regulats, o qualsevol variació o creació de costos regulats associats al Servei que siguin aprovats per l’Administració per al període de vigència d’aquest Contracte, així con qualsevol nova figura impositiva, taxa, impost o càrrega tributària creada per la llei i les seves variacions, seran íntegrament i automàticament traslladades al preu a abonar pel Client, sense que constitueixin una modificació de les condicions econòmiques del contracte.

6. Facturació i forma de pagament

6.1. Facturació. emagina facturarà des de la data de començament dels Serveis i amb periodicitat mensual el Preu que ha d’abonar el Client derivat de l’ús dels Serveis subministrats, d’acord amb les tarifes vigents en cada moment. Tant les quotes fixes mensuals corresponents a la contractació dels Serveis, com les quantitats derivades del consum dels Serveis realitzat pel Client, si escau, es comptabilitzen en el mes següent. En cas que emagina bonifiqui al Client amb alguna reducció de quota, promoció o descompte, s’aplicarà a la factura del mes immediatament posterior. Si l’import a bonificar supera la quantitat que el Client ha d’abonar en concepte de quotes fixes mensuals o de consum dels Serveis, emagina prorratejarà la quantitat bonificable durant les mensualitats següents, fins que la quantitat bonificable quedi compensada. En tot cas, la factura emesa sempre tindrà un saldo positiu a favor d’emagina de 5 euros. Si per causes tècniques no fos possible facturar al Client en el període corresponent, emagina podrà presentar al cobrament la corresponent factura en els períodes següents.

Les factures presentades al Client contindran, degudament diferenciats, els conceptes de preus que es tarifen per als Serveis i les facilitats prestats, així com els impostos, recàrrecs, taxes i/o tributs aplicables. La factura també detallarà els descomptes i/o facturacions complementàries que, si escau, siguin d’aplicació, així com els altres costos que l’Administració pugui aprovar durant la vigència del contracte. El Client podrà, així mateix, sol·licitar, amb caràcter gratuït, rebre la facturació de forma no desglossada i/o de forma detallada o no.

La factura s’enviarà al Client per correu postal o per mitjans telemàtics (correu electrònic), segons l’acordat en les condicions particulars del contracte per consentiment exprés del Client i sense perjudici del dret del Client a modificar el seu consentiment per escrit i en qualsevol moment per les vies de comunicació del Servei d’Atenció al Client facilitades, sol·licitant un o altre mitjà. L’enviament es realitzarà en l’adreça indicada en les dades de contacte del Client, les quals podran ser actualitzades en qualsevol moment. El Client és responsable de la veracitat, vigència i exactitud de les dades facilitades a aquest efecte, del funcionament dels mitjans i de la comunicació de qualsevol canvi en les seves dades.

6.2. Pagament. El pagament es realitzarà d’acord amb la modalitat i període de pagament establerts en les condicions particulars i sense perjudici del dret de Client a modificar el seu consentiment per escrit i en qualsevol moment per les vies de comunicació del Servei d’Atenció al Client facilitades, sol·licitant una altra modalitat de les disponibles.

El venciment de la factura i, per tant, l’obligació del seu pagament per part del Client és a la vista, és a dir, a la data de la seva emissió. En cas que el Client tingui el pagament de la factura domiciliat, el venciment correspon a la data en què emagina giri el corresponent rebut a l’entitat bancària indicada a les condicions particulars. Per al cas dels Clients amb condició de consumidor o usuari d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1/2007 o normativa que el desenvolupi, modifiqui o substitueixi, sigui estatal o autonòmica, s’aplicarà el procediment establert en la mateixa, excepte en els casos que l’aplicació de les condicions d’aquest Contracte resultin més beneficioses per al Client.

6.3. Demora en el pagament. La demora en el pagament un cop vençut, total o parcial, per part del Client comportarà, sense necessitat de previ requeriment, interessos de demora, que es calcularan a raó de l’interès legal de diners més 1,5 punts percentuals o, en cas de resultar d’aplicació per tractar-se d’una empresa, d’acord amb el tipus legal d’interès de demora establert en l’article 7.2 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, o norma que la substitueixi o modifiqui, a partir de l’endemà de la data de venciment del pagament, i sense perjudici del que estableixen les condicions 17 i 21 del present Contracte. Addicionalment, el Client està obligat a pagar tots els costos generats per la gestió del cobrament del deute no satisfet, als quals s’hi afegirà qualsevol cost que pugui generar al Comercialitzador l’impagament per causes imputables al Client.

El Client queda expressament informat que, en cas de no atendre el pagament vençut i sempre que s’hagin complert els requisits establerts en la normativa de protecció de dades personals aplicable o normativa que complementi o substitueixi, les dades relacionades amb l’impagament podran ser comunicades per emagina als serveis d’informació d’incompliments d’obligacions dineràries.

Les parts reconeixen expressament que els registres informàtics d’emagina i la seva reproducció constitueixen prova vàlida i suficient dels Serveis sol·licitats i efectivament consumits pel Client.

7. Canvi de modalitat

7.1. Si el Client així ho sol·licita, podrà canviar de modalitat contractual a alguna de les modalitats vigents en el moment de sol·licitar el canvi. El Client podrà sol·licitar el canvi de modalitat una (1) vegada al mes. Perquè el canvi de modalitat es faci efectiu, el Client haurà de comunicar el desig de procedir al canvi de modalitat omplint el document “Canvi de Tarifa” que trobarà a la pàgina web (www.emagina.cat), enviat juntament amb les dades requerides en el document a l’adreça electrònica sac@emagina.cat. Els compromisos de permanència que el Client hagi adquirit prèviament amb emagina es mantindran amb el canvi de modalitat i en les condicions prèviament acceptades. El canvi de modalitat serà efectiu en un màxim de 5 dies laborables posteriors a la recepció de la comunicació.

7.2. Les condicions del present Contracte podran ser modificades per emagina de forma unilateral, de conformitat amb el procediment establert en la present condició. En particular, emagina notificarà el Client la modificació i la data concreta d’aplicació de la modificació, amb un mínim de trenta (30) dies naturals d’antelació a l’entrada en vigor de la modificació mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita al Client per qualsevol dels mitjans autoritzats o amb nota en la factura habitual de consum corresponent, i se li informarà del seu dret a resoldre el Contracte sense penalització en cas que no estigués d’acord amb la modificació. En cas que el Client desitgi resoldre el Contracte, ho comunicarà a emagina mitjançant escrit dirigit al Servei d’Atenció al Client i per qualsevol dels mitjans indicats en aquest Contracte en el termini de quinze (15) dies naturals següents a la notificació de la modificació de les condicions contractuals. Transcorreguts els quinze (15) dies naturals des de la comunicació al Client, sense haver rebut contestació d’aquest manifestant el seu desig de resoldre el Contracte, s’entendrà que el Client accepta les modificacions contractuals en la data determinada per emagina.

7.3. No obstant això, en cas de tractar-se d’una modificació de les condicions contractuals com a conseqüència directa de la normativa aplicable o de la decisió vinculant d’un òrgan judicial o administratiu competent, es produirà la mateixa comunicació al Client indicada en l’apartat anterior, sense que constitueixi, però, en una modificació de les condicions del Contracte.

8. Dipòsits de garantia

8.1. emagina pot exigir la constitució de dipòsits de garantia en el moment de contractar els Serveis o durant la vigència del contracte quan: a) el Client hagués deixat impagats un o diversos rebuts, mentre subsisteixi la morositat o b) s’haguessin contret deutes per un/s altre/s contracte/s d’abonament, vigents o no, o s’endarrereixi de manera reiterada en el pagament dels rebuts. El dipòsit pot constituir-se en efectiu o mitjançant aval bancari a elecció del Client. Els dipòsits no seran remunerats. emagina realitzarà el requeriment de constitució per un mitjà que deixi constància de la seva recepció i concedirà un termini no inferior a quinze (15) dies naturals per a la seva constitució o l’abonament de les quantitats pendents. Si el dipòsit no es constitueix, emagina podrà desestimar la sol·licitud d’alta i suspendre el Servei (i donar de baixa el Client si no constitueix el dipòsit passats deu (10) dies naturals des del segon requeriment).

8.2. La devolució dels dipòsits es produirà en el cas: a) tan aviat com emagina tingui constància del pagament íntegre de les quantitats degudes, i en el cas: b) quan quedi acreditat que en un any no s’ha produït cap retard en el pagament. Si el Client amb deutes pendents es donés de baixa o sol·licités un canvi de titularitat del seu abonament, emagina podrà executar la garantia pel total del deute contret i el romanent a disposició de l’abonat. El dipòsit serà retornat íntegrament en el termini de quinze (15) dies hàbils des de l’endemà del dia en què es compleixin les circumstàncies recollides anteriorment.

9. Portabilitat de serveis

Si el Client estigués interessat en canviar d’operadora, té dret a conservar el seu número de telèfon. La portabilitat no té cost per al Client. En cas de sol·licitar la portabilitat, completant amb aquesta finalitat el bloc corresponent al Contracte de Prestació de Serveis de Telecomunicacions, la persona, les dades de la qual es recullen en el Contracte, sol·licita l’alta del servei a emagina i comunica el seu desig simultani de donar-se de baixa en l’operador que li presta actualment el servei, indicat com a operador, conservant la seva numeració telefònica.

Per a línies mòbils, el canvi d’operador haurà de ser realitzat, en general i sempre que l’abonat no hagi sol·licitat voluntàriament una data posterior per a l’execució de la portabilitat no superior a trenta (30) dies naturals des de la signatura del contracte, en el termini màxim de 48 hores des de la data de la sol·licitud de portabilitat per a línies mòbils, llevat d’aquells casos que requereixin de 48 hores addicionals per a la provisió o per a la validació de la identitat d’usuari. Per a línies fixes, el canvi d’operador haurà de ser realitzat, en general i sempre que l’abonat no hagi sol·licitat voluntàriament una data posterior per a l’execució de la portabilitat no superior a trenta (30) dies naturals des de la signatura del contracte, en el termini mínim de 4 dies de la data de la sol·licitud de portabilitat, llevat d’aquells casos que requereixin de dies addicionals per a la provisió, modificació d’accés físic associat a la numeració o per a la validació de la identitat d’usuari.

El sol·licitant podria cancel·lar la seva sol·licitud de portabilitat contactant amb el Servei d’Atenció al Client indicat fins a les 24 hores prèvies a l’execució de la portabilitat, o 26 hores prèvies en cas de portabilitat amb un termini superior a un (1) dia hàbil. El sol·licitant accepta la possible limitació en la prestació de Servei durant el temps mínim indispensable, no superior a quatre (4) hores per realitzar els treballs de canvi d’operador, de 02.00 h a 06.00 h del dia de la portabilitat per a portabilitats mòbils, i de 08.00 h a 20.00 h per a portabilitats de telèfon fix.

L’operador donant resoldrà la sol·licitud, podent-se denegar per les causes següents: (I) causes justificades de força major (vagues, catàstrofes naturals, etc.), (II) numeració inactiva, (III) manca de correspondència entre numeració i Client identificat pel seu DNI/NIF/CIF, (IV) falta de correspondència entre numeració i administratiu/identificador del procés majorista, (V) tipus d’accés incorrecte, (VI) manca de validació per part de l’operador revenedor i (VII) qualsevol altra causa que pugui ser acordada voluntàriament entre els operadors, dins el marc legal. emagina ha d’informar el Client quan el seu tràmit hagi estat denegat; en aquest cas, se li informarà de la causa. Per a les sol·licituds acceptades, el Client podrà sol·licitar gratuïtament a emagina informació sobre la seva sol·licitud i el dia en què es realitzarà el canvi efectiu d’operador.

10. Distribució del servei de telefonia

Per als Serveis de telefonia fixa i/o mòbil (en endavant, els “Serveis de Telefonia”), emagina actua com a distribuïdor dels Serveis de Telefonia proporcionats per tercers, proveïdors del servei que compleixen amb tots els requisits exigibles per la normativa d’aplicació (en endavant, «Proveïdor de Serveis de Telefonia») i que en cada cas seran seleccionats per emagina. En previsió que el Proveïdor de Serveis de Telefonia pugui canviar a elecció d’emagina, el Client presta el següent consentiment de portabilitat: El Client consent expressament la portabilitat del/s número/s objecte d’aquest Contracte cap al Proveïdor de serveis de Telefonia que emagina contracti en cada moment durant la vigència d’aquest Contracte. Amb aquesta finalitat, el Client autoritza emagina a sol·licitar formalment en el seu nom al Proveïdor de Serveis de Telefonia aquesta portabilitat en el moment del canvi esmentat, complint en tot el procés els requisits establerts en la normativa vigent, especialment la relacionada amb la protecció de les dades personals i podent usar amb aquesta finalitat totes les dades relatives al Servei de Telefonia prestat de què disposi. El Client està informat que emagina mantindrà en tot cas les condicions jurídiques i econòmiques que actualment li són aplicables, podent millorar aquestes condicions per al Client. Així mateix, el Client està informat que la portabilitat no li suposarà cap cost i que pot revocar aquest consentiment comunicant-ho a emagina a través del Servei d’Atenció al Client. No obstant això, el Client podrà en qualsevol moment portar el seu número a qualsevol operador mòbil.

11. Condicions dels serveis de fibra òptica

emagina prestarà al Client el Servei d’accés a Internet amb la velocitat contractada (en endavant, el «Servei d’Internet») d’acord amb l’oferta comercial vigent; les seves característiques es troben a www.emagina.cat. El termini màxim en què s’activarà el Servei d’Internet serà de trenta (30) dies naturals, sempre que els Serveis d’Internet contractats estiguin dins l’àrea de cobertura i/o de disponibilitat del Servei d’Internet d’emagina. La prestació d’aquest servei d’Internet per part d’emagina no suposa la baixa del servei d’Internet o de qualsevol altre servei que actualment pogués tenir contractat amb un altre operador, sent la tramitació administrativa de la baixa de Servei d’Internet amb l’altre operador responsabilitat exclusiva del Client. El Client serà responsable dels Equips de Servei d’Internet (“Equips d’Internet”) propietat d’emagina, que se li lliuren en concepte de cessió d’ús, en la mesura que estiguin en possessió del Client, i no afegirà, suprimirà, modificarà els seus elements o provocarà interferències en els equips d’Internet. Els Equips d’Internet es lliuraran juntament amb les instruccions d’ús de fabricant, que recullen les característiques tècniques del mateix. El Client serà responsable davant d’emagina de qualsevol pèrdua o dany dels Equips d’Internet, excepte en el cas que aquests fets es produeixin a causa de la negligència d’emagina o dels seus representants degudament acreditats.

12. Condicions del servei de telefonia fixa

Dins el Servei de Telefonia, especialment, per a la telefonia tipus fix (en endavant, el «Servei de Telefonia Fixa») proporcionat per emagina, consisteix en la posada a disposició del Client d’un número de telèfon que permetrà al Client realitzar (o rebre) tot tipus de trucades vocals sortints i entrants cap a o des de qualsevol operador tercer. Perquè emagina pugui assignar un número de telèfon al Client, aquest ha de disposar de domicili legal dins de l’àmbit geogràfic on es proveeixi el Servei de Telefonia, depenent del tipus de número que se li hagi assignat. En cas d’iniciar el procés de portabilitat, quan aquest procés estigui disponible, el Client accepta la possible interrupció o limitació en la prestació de Servei de Telefonia Fixa durant el temps mínim indispensable fixat per la normativa per realitzar els treballs de canvi d’operador. La realització de trucades diferents a les incloses en qualsevol quota mensual, tarifa plana o bonificació (dels quals s’haurà informat prèviament al Client) o, si escau, les trucades que el Client realitzi, si no hagués contractat una tarifa plana, es facturaran segons les tarifes vigents en cada moment i el consum realitzat pel Client.

13. Condicions del servei de telefonia mòbil

Dins el Servei de Telefonia, especialment, per a la telefonia tipus mòbil (en endavant, el «Servei de Telefonia Mòbil»), es poden consultar condicions a: Condicions Xarxa MovistarCondicions Xarxa Orange

14. Condicions del servei de televisió

Dins dels Serveis, quan resulti contractat pel Client el de televisió, es poden consultar condicions a: condicions de la plataforma de TV

 

15. Qualitat del servei

emagina farà tot l’esforç possible per assegurar un nivell de qualitat d’acord amb els Serveis i, com a mínim, es compromet a assegurar els nivells de qualitat exigits per la normativa de qualitat aplicable a cada cas i que es troben disponibles a www.emagina.cat.

En cas d’interrupció temporal del Servei, emagina indemnitzarà, prèvia notificació al Servei d’Atenció al Client per part del client, i si correspon, en la factura corresponent al període immediat al considerat, amb una quantitat que es correspon a la part proporcional de la quota d’abonament relativa al temps acumulat d’incomunicació que excedeixi de 48 hores per cada línia i Servei afectat, començant a comptar des del moment en què el Client hagi contactat amb el Servei d’Atenció al Client d’emagina durant els deu (10) dies següents al restabliment del Servei, notificant un avís d’avaria, fins al moment en què el Servei es trobi restablert. Als efectes d’una possible indemnització, es considera que el preu de cada un dels Serveis en una quota mensual dels paquets serà la part proporcional del preu total (dos Serveis 50%, 3 Serveis 33%, quatre Serveis 25%). El que disposen els apartats anteriors no és aplicable quan la interrupció temporal estigui motivada per alguna de les causes següents: a) incompliment pel Client de les condicions contractuals, o b) danys produïts a la xarxa a causa de la connexió pel Client d’equips terminals la conformitat dels quals no hagi estat avaluada d’acord amb la normativa vigent. Sense perjudici del que s’ha referit anteriorment, emagina no compensarà en cap cas per danys a la propietat, a les persones o per pèrdues econòmiques, i en concret per qualsevol dany indirecte, moral, emergent o lucre cessant que el Client pogués patir en cas d’interrupció o de prestació deficient dels Serveis.

16. Suspensió temporal del servei a petició del client

El Client tindrà dret a sol·licitar d’emagina, a través del Servei d’Atenció al Client, la suspensió temporal del Servei, amb un mínim de quinze (15) dies naturals d’antelació a la data de la seva efectivitat. El període de suspensió estarà comprès entre un (1) mes com a mínim i tres (3) mesos com a màxim. La suspensió sol·licitada pel Client no podrà ser superior a noranta (90) dies per any natural. En aquests casos emagina deduirà de la quota d’abonament del Client el cent per cent (100%) de l’import dels serveis de Telefonia Fixa i TV i el 50% de l’import del servei d’Internet. L’import serà proporcional als dies que afecti la suspensió del servei. Per reactivar el servei, el Client haurà de posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client (sac@emagina.cat o 931318787). La reactivació es durà a terme en un període no superior a 24 hores laborables.

En cas d’efectuar la suspensió a petició del Client, la recepció de trucades des de l’estranger es facturarà segons les tarifes i condicions vigents en el moment d’efectuar-ne el consum.

17. Suspensió temporal o definitiva del servei a instància d’E-phos

17.1. La demora en el pagament un cop vençut, total o parcial, per part del Client facultarà emagina a la suspensió temporal de Servei contractat pel Client, prèvia notificació requerint el pagament dels imports deguts en un termini màxim de quinze (15) dies naturals. La reactivació del servei un cop suspès per causa d’impagament es realitzarà en el moment en què el Client aboni el pagament pendent, al costat del recàrrec de cinc (5) euros que emagina aplicarà per a la reactivació. Sense perjudici del que s’ha exposat anteriorment, en cap cas el retard en el pagament abans descrit implicarà la suspensió temporal de les línies addicionals contractades pel Client que es trobin amb el pagament al dia. emagina restablirà el Servei dins el dia laborable següent a aquell en què tingui coneixement fefaent que l’import degut ha estat satisfet.

17.2. En cas que el Client es mantingui en mora del pagament d’una factura durant un període superior a tres (3) mesos a comptar des de la data de l’emissió de la corresponent factura, així com si es tracta d’un Client reincident que en més d’una (1) ocasió durant el termini de dotze (12) mesos es demora en el pagament dels serveis corresponents i en conseqüència se li ha arribat a suspendre el servei, en ambdós casos donarà dret a emagina a la interrupció definitiva del Servei i a la corresponent resolució del contracte. La resolució afecta només als Serveis als quals respecta la demora en el pagament. La suspensió del Servei de Telefonia per falta de pagament suposarà el manteniment de les trucades entrants i les sortints d’urgències, amb excepció de les de cobrament a destinació. L’impagament exclusivament del càrrec pels Serveis de tarifació addicional, Servei d’Internet o qualsevol altre que no sigui Serveis de Telefonia només donarà lloc a la suspensió d’aquests Serveis concrets.

17.3. Perquè l’abonat no pugui ser suspès del Servei de tarifació addicional, caldrà que presenti una reclamació davant les autoritats competents i que, mentre s’estigui substanciant aquesta reclamació, consigni fefaentment l’import degut, lliurant el corresponent resguard a emagina.

17.4. emagina pot suspendre de manera temporal o definitiva el Servei en casos de frau, risc objectiu o presumpció raonable de comissió de frau o per altres raons prou acreditades d’ús il·lícit del Servei.

18. Desconexió servei de trucades internacionals i de tarificació addicional fix i mòbil

El Client podrà sol·licitar la desconnexió de trucades internacionals. A aquests efectes, el Client ho comunicarà a emagina per telèfon a través del Servei d’Atenció al Client. emagina ha de procedir a la desconnexió com a màxim en el termini de deu (10) dies naturals des de la recepció de la comunicació del Client. En cas que aquesta desconnexió no es produís després d’aquests deu (10) dies naturals, per causes no imputables al Client, seran a càrrec d’emagina els costos derivats del servei la desconnexió del qual se sol·licita. Els Serveis de tarifacions especials i addicionals estaran, per defecte, desconnectats. Per activar el servei, el Client haurà de trucar al Servei d’Atenció al Client i sol·licitar la seva activació. emagina ha de procedir a la connexió en un termini màxim de deu (10) dies naturals.

19. Manteniment del servei

19.1. El Client notificarà a emagina les avaries que detecti per mitjà de Servei d’Atenció al Client. emagina disposa d’un sistema de manteniment integral de la línia contractada que garanteix la reparació de la línia i de les infraestructures associades al Servei que existeixin a la xarxa d’emagina fins al “Punt de Terminació de Xarxa” (PTR) en el termini de quaranta-vuit (48) hores des de l’avís del Client al Servei d’Atenció al Client d’emagina. Els costos derivats de la reparació de les avaries seran a càrrec d’emagina sempre que no siguin imputables al Client per negligència d’ús, de conservació o per actuacions doloses sobre l’Equip i/o sobre la xarxa. El manteniment de línia està inclòs en el present Contracte.

19.2. Si per causes tecnològiques emagina no pogués prestar el Servei al Client en els termes pactats, emagina es compromet a comunicar al Client aquesta circumstància de forma immediata. El Client podrà optar en aquest cas per contractar un altre servei o per resoldre el Contracte, seguint el procediment de resolució indicat en la condició 23 del Contracte.

20. Durada, Terminació i Resolució del contracte

20.1. Durada. La durada d’aquest Contracte és d’un (1) any a partir de la data de la signatura. El Contracte serà prorrogat de forma automàtica per períodes successius de la mateixa durada, llevat que qualsevol de les parts comuniqui a l’altra, per escrit, la voluntat de no renovar-lo amb una antelació mínima de quinze (15) dies naturals a la data de venciment de qualsevol de les pròrrogues. La comunicació s’haurà de fer a través de l’àrea de Clients d’emagina o mitjançant qualsevol dels mitjans de contacte del Servei d’Atenció al Client facilitats que permetin tenir constància de la identitat i de la voluntat de l’interessat.

20.2. Resolució. El Client podrà resoldre en qualsevol moment el present Contracte, acreditant per a això la seva identitat com a titular del servei. Un cop rebuda la sol·licitud de baixa, mitjançant trucada, al Servei d’Atenció al Client, indicant les dades precises per assegurar la tramitació correcta i segura de la baixa, aquesta es tramitarà en un termini màxim de dos (2) dies hàbils. La baixa del servei suposa la baixa total dels Serveis associats a aquest. No és possible mantenir cap dels components per separat amb les característiques del Servei. Així mateix, emagina pot interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb el Client si detecta un ús del servei contrari al que estableix el present Contracte, a la legislació vigent o en cas d’impagament de les quantitats degudes.

El Contracte també podrà finalitzar per (I) el mutu acord entre les parts, (II) per incompliment d’una de les parts de les obligacions i condicions aquí pactades, especialment en el cas d’impagament del preu per part del Client, i (III) per les altres causes establertes en el present Contracte que generin la resolució del Contracte.

20.3. En cas d’ofertes de Serveis condicionades a un període de permanència mínima, si el Client decideix resoldre el Contracte o donar-se de baixa dels Serveis amb anterioritat al termini acordat o, en el cas de resolució anticipada per part d’emagina, per causes imputables al Client, el Client està obligat a: (I) tornar els Equips d’emagina i reemborsar l’import de tots aquells descomptes, bonificacions i promocions que hagi gaudit el Client en la contractació de cada un dels Serveis derivats de l’obligació de permanència i (II) reemborsar les quotes pendents de pagament fins a la finalització del període de permanència.

Independentment de si els Serveis contractats gaudeixen o no d’una permanència mínima, si el Client decideix donar-se de baixa de Servei d’Internet abans de complir-se el període d’un mes a comptar a partir del dia de la instal·lació del Servei d’Internet al seu domicili, se li facturarà el cost complet de la instal·lació que està valorada en 150 €.

20.4. El present Contracte ha estat formalitzat en la base d’una informació i circumstàncies declarades pel Client referents a la instal·lació, la seva ubicació i del mateix Client, les quals són essencials per al consentiment i formalització del present Contracte. Per tant, emagina es reserva la facultat de resoldre anticipadament i unilateralment el present Contracte en el cas que tingui coneixement posterior de qualsevol inexactitud, omissió, reserva o variació significativa de les circumstàncies i dades reals referides a la instal·lació i al Client, sobre les quals s’hagi fonamentat el present Contracte.

21. Obligacions del client

El Client es compromet a no utilitzar el Servei en contravenció de la normativa vigent, especialment de la relativa als drets fonamentals, llibertats públiques i propietat industrial i intel·lectual. El Client serà responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones tant contra el Client com contra emagina basades en les aplicacions o continguts del Client allotjats en servidor/s compartit/s, assumint aquest totes les despeses, costos i perjudicis que siguin irrogats a emagina amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals. emagina es reserva el dret a interrompre el servei contractat pel Client, notificant-li-ho per escrit, en cas de divulgar, transmetre o allotjar en el/s servidor/s compartit/s qualsevol tipus d’informació que emagina consideri il·legal, abusiva, difamatòria, ofensiva o pornogràfica; en cas de desenvolupar a través del servidor/s, o en relació amb el/s mateix/os, qualsevol pràctica o comportament contrari a les normes comunament acceptades com a respectuoses, així com en el cas que el Client, mitjançant el servidor/s compartit/s, publiqui o distribueixi qualsevol informació o programari que contingui virus, manipulació il·legal de programari, violacions de copyright i marques comercials o contraban il·legal, realitzi spam i, en general, qualsevol activitat que suposi una violació de les disposicions legals vigents, o pugui repercutir en el correcte funcionament de la Plataforma d’emagina. emagina ha d’adoptar les mesures necessàries quan així li sigui exigit per ordre de l’autoritat judicial o administrativa competent, i igualment podrà posar en coneixement de les autoritats competents aquells fets que puguin considerar-se il·legals d’acord amb la legislació vigent. Si el Client té qualsevol indici que existeix una violació o ús inadequat de la informació allotjada en els servidors d’emagina, o una fallada de seguretat de qualsevol índole, haurà de notificar-ho immediatament a emagina.

22. Obligacions d’E-phos

S’entén per avaria qualsevol interrupció de Servei, o mal funcionament del Servei o dels Equips, o variació respecte del descrit en la present oferta comercial. En cas que existeixi o es detectin possibles indicis d’avaria, emagina comprovarà si efectivament existeix avaria i, en aquest cas, assegurarà la restitució del Servei. Per a això podrà actuar remotament o accedir fins a les instal·lacions del Client, únicament en cas que emagina ho consideri necessari, per actuar sobre algun element de la xarxa ubicat al tram comprès fins al “Punt de Terminació de Xarxa”. En el cas que en el curs d’una intervenció en què es realitzi un accés a les instal·lacions del Client es demostri fefaentment que la causa de l’avaria està produïda per una manipulació indeguda dels Equips d’emagina per part del Client, o bé que no hi ha avaria, emagina es reserva el dret de repercutir al Client els costos incorreguts per aquesta actuació. En qualsevol cas, la manipulació indeguda d’Equips d’emagina per part del Client eximeix emagina de qualsevol responsabilitat sobre el Servei. emagina proporcionarà al Client en exclusiva un identificador i una contrasenya personal perquè pugui accedir a Servei i a les aplicacions allotjades a la “Plataforma Informàtica” via la pàgina web d’emagina. El Client haurà de mantenir totes dues a la més estricta confidencialitat sota la seva exclusiva responsabilitat, assumint per tant els danys o conseqüències que es poguessin derivar del trencament o revelació del secret. L’identificador i la contrasenya per accedir al servei són exclusius per a l’accés contractat i en el lloc contractat. emagina serà responsable de la guarda i custòdia de la Plataforma Informàtica situada en un recinte gestionat per aquesta companyia i correctament condicionat per allotjar-la. emagina no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol classe que puguin ser deguts al coneixement per part de tercers de les condicions, característiques i circumstàncies de l’ús del Servei d’Internet pel Client o que es puguin deure a l’accés i, si escau, a la intercepció, eliminació, alteració o modificació en qualsevol manera dels continguts i comunicacions de tota classe que els Clients transmetin, difonguin, emmagatzemin, rebin o als que accedeixin a través dels Serveis contractats. emagina no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin ser deguts a la presència de virus o qualsevol element lesiu en els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts o als quals s’accedeixi a través dels Serveis contractats. emagina no es responsabilitza de les fallades en el Servei que puguin produir-se pel funcionament de les xarxes o serveis d’altres operadors diferents a emagina. La “IP” fixa facilitada per emagina al Client serà en tot cas propietat d’emagina. Només es facilitarà una adreça IP fixa per a cada Servei contractat pel Client. emagina pot canviar la IP fixa assignada inicialment al Client per una altra de diferent en el cas que resulti necessari com a conseqüència d’un canvi de modalitat sol·licitat pel Client. emagina no pot garantir el funcionament del Servei en tots els equips informàtics del Client.

23. Reclamacions i solució de conflictes

23.1. El Client podrà dirigir-se a emagina, a través del Servei d’Atenció al Client, per presentar reclamacions sobre el funcionament i la qualitat del servei, l’aplicació de preus, la facturació o qualsevol altra qüestió que pugui plantejar-se en relació amb la prestació del Servei. En cas d’haver dirigit una reclamació al Servei d’Atenció al Client, si no s’ha resolt en el termini d’un (1) mes a comptar de la data de la seva recepció per part del comercialitzador o, si resolta, no fos estimada o del grat del Client, el Client podrà presentar la seva reclamació a les Oficines de consum de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la tramitació dels serveis de mediació i del sistema arbitral de consum que, si escau, siguin d’aplicació, en els supòsits en què emagina s’hi ha adherit. Per a més informació, pot dirigir-se a l’Agència Catalana de Consum, trucant al 012 o mitjançant la seva pàgina web www.consum.cat.

23.2. Així mateix, els usuaris finals que siguin persones físiques podran dirigir-se a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació.

23.3. No es suspendrà ni s’interromprà el Servei mentre la reclamació s’estigui substanciant, sempre que el Client consigni fefaentment l’import degut, lliurant el corresponent resguard a emagina. El Client té dret a obtenir un document acreditatiu del contingut de la seva reclamació i un número de referència de la mateixa. El Client tindrà disponibles fulls de reclamacions oficials.

24. Força Major

emagina no serà responsable en cas d’impossibilitat de prestar servei si això es deu a interrupcions prolongades del subministrament (elèctric, línies de telecomunicacions, etc.), conflictes socials, incendis, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern i, en general, tots els supòsits de força major. Tampoc li serà exigible responsabilitat en cas que la impossibilitat de donar servei es degui al propi Client o persona autoritzada per ell.

25. Contractació i Comunicacions a distància

25.1. El Client dóna la seva conformitat que tant les notificacions com altres aspectes relacionats amb l’execució i/o compliment del contracte, així com també, si escau, la contractació d’altres productes i serveis puguin ser realitzats per mitjans telemàtics, electrònics o telefònics, incloent mitjançant la utilització de sistemes de claus d’identificació personal i seguretat facilitats per emagina o bé utilitzant les adreces de contacte indicades pel Client. Les comunicacions efectuades a través d’aquests mitjans a les adreces indicades per les parts i, en concret, en les dades de contacte del Client indicades en les condicions particulars i les dades de contacte del Servei d’Atenció al Client de emagina indicades, tindran plena eficàcia a l’efecte de notificació entre les parts.

Les parts, en qualsevol moment, podran comunicar pels mateixos mitjans a l’altra part qualsevol rectificació o modificació de les dades de contacte facilitades.

25.2. En el cas de contractació telefònica o electrònica dels serveis objecte d’aquest Contracte, especialment de les condicions particulars i de les presents condicions generals, quan el Client s’hagi posat directament en contacte amb emagina, un cop es procedeixi a l’enregistrament o registre per emagina de l’acceptació de la contractació, el Contracte en les seves condicions i annexes, un cop enviades al Client, tenen la consideració de confirmació documental del consentiment prèviament atorgat d’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, o normativa que el modifiqui o substitueixi. S’entén que el Contracte s’ha perfeccionat en el moment de la gravació o del registre, sense necessitat de ser validat amb la signatura del Client. En cas que sigui emagina qui contacti directament amb el Client, la contractació pel mateix procés s’entendrà perfeccionada quan el Client hagi acceptat el Contracte mitjançant la seva signatura i enviament per qualsevol dels mitjans que confirmen la seva validesa. Tots dos casos s’entenen sense perjudici del dret a desistir del Client aquí establert. Així mateix, en ambdós casos, el Client no quedarà vinculat pel contracte fins que emagina no hagi proporcionat al Client la informació exigida per l’article 97.1. del Reial decret legislatiu 1/2007, en els termes que estableix l’article 98.1. del Reial decret legislatiu 1/2007. Les dues parts donen plena eficàcia i validesa al seu consentiment atorgat pels mitjans aquí establerts i accepten el seu ús en els termes indicats.

emagina en cap cas serà responsable de les actuacions o omissions efectuades per altres operadors de telecomunicacions o correus externs al seu control que siguin utilitzats pel Client durant el procés de contractació o comunicacions, així com els danys i perjudicis causats per la no recepció o la recepció amb retard de les comunicacions imputable als operadors i sempre que no resulti imputable a emagina.

26. Cessió a tercers, Canvi de titular

26.1. emagina podrà cedir el Contracte i els drets i obligacions de la mateixa a qualsevol societat participada, vinculada o successora que pugui donar en el futur el Servei objecte d’aquest Contracte i serà suficient amb l’oportuna comunicació al Client.

26.2. El Client està obligat al pagament de les quantitats degudes per l’ús dels Serveis prestats per emagina.

Per a la cessió dels drets i obligacions d’aquest Contracte a un tercer i en les mateixes condicions pactades en el present Contracte s’haurà de cursar un canvi de titularitat via la corresponent sol·licitud de canvi de titularitat i sempre que el Client estigui al corrent del pagament. Aquesta comunicació haurà de ser per escrit i incloure la conformitat del nou Client, i s’hi haurà de fer constar les seves dades personals, dades de contacte, domicili a efectes de facturació, CIF o NIF i les dades del compte bancari.

Un cop acceptat, emagina gestionarà el canvi, quedant condicionada l’efectivitat del traspàs a la verificació de la solvència del cessionari per emagina en el termini indicat.

El nou titular haurà d’aportar en adjunt a la sol·licitud còpia del seu CIF o NIF a dues cares i autorització de la domiciliació bancària, i una altra documentació que en el cas sigui exigible. El nou titular subrogat continuarà en el Contracte en les mateixes condicions a les pactades amb l’anterior Client, a qui se li restituirà, en les condicions que resultin procedents (que poden incloure la substitució de la garantia pel nou titular), la garantia de que en el seu cas se li hagués exigit.

La data del canvi de la responsabilitat de pagament al nou titular serà l’endemà de la d’aprovació del canvi de titular per part d’emagina, una vegada que hagi rebut la documentació necessària degudament emplenada.

27. Concurs de creditors

En cas que una de les parts sol·liciti de manera voluntària sotmetre’s a un concurs de creditors, haurà de notificar-ho fefaentment a l’altra part al més aviat possible i, en tot cas, amb una antelació mínima de 15 dies naturals, per les vies de comunicació previstes en el present Contracte. Si el concurs de creditors fos declarat de manera necessària, la part que entra en concurs haurà de notificar-ho a l’altra part de manera fefaent en els 5 dies naturals següents a tenir constància d’aquest fet. Qualsevol falta de comunicació del concurs en les condicions previstes en aquest apartat suposarà l’incompliment automàtic del Contracte. La sol·licitud d’aquest concurs o la declaració d’aquest és considerada expressament per les parts com a causa de resolució contractual i, si la part en concurs fos emagina, el Client podrà contractar amb un altre prestador del Servei.

Si fos el Client la part que es troba en una situació concursal, sigui necessària o voluntària, les factures podran ser girades i hauran de ser abonades de forma anticipada. Així mateix, tota factura que s’emeti després de declarat judicialment el concurs tindrà la consideració de crèdit contra la massa a l’efecte de la Llei Concursal.

En cas que no fos possible resoldre el Contracte donat l’interès del concurs, les parts reconeixen expressament que seran amb càrrec a la massa i immediatament pagadors tots aquells deutes que emanin del Servei mitjançant el present Contracte, tant abans com després del concurs.

28. Servei d’atenció al client

Dades de contacte del “Servei d’Atenció al Client” d’emagina: Per qüestions relacionades amb el present Contracte o per qualsevol incidència, sol·licitud d’informació o reclamació en relació amb el servei contractat, el Client pot trucar al telèfon gratuït 931318787 o pot dirigir-se a l’adreça de correu electrònic sac@emagina.cat o presencialment a qualsevol de les nostres oficines d’atenció al Client que trobaràs indicades al nostre web.

29. Serveis d’emergència

Fins que sigui efectiva la baixa permanent, el Client tindrà accés de forma gratuïta als serveis d’emergència (112), així com a les trucades al Servei d’Atenció al Client.

30. Legislació i jurisdicció aplicable

El Client contracta amb emagina amb subjecció al règim que en cada moment estableixi la normativa vigent espanyola aplicable als Serveis prestats per emagina.

emagina i el Client, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals competents de Granollers per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se del present Contracte.

No obstant això, pel que fa a l’anterior, a efectes de reclamacions sobre el funcionament i la qualitat del servei, l’aplicació de preus, la facturació, o qualsevol altra qüestió que pugui plantejar-se en relació amb la prestació de Servei, les parts podran acudir a les vies establertes en la condició 21 d’aquest Contracte.

31. Protecció de dades de caràcter personal

31.1. Responsable del tractament: ESTABANELL IMPULSA, S.A.U (En endavant, emagina) amb domicili a aquests efectes al carrer Rec, 26-28,08401, Granollers, Barcelona, ​​telèfon 931318787.

31.2. Finalitat del tractament: S’informa al Client que emagina tractarà les dades: (I) que vostè ens faciliti en cada moment; (II) les que es derivin de l’ús que fa del Servei; i (III) aquelles altres connexes que, si escau, poguessin ser obtingudes de registres públics, d’altres fonts legalment admeses (directoris telefònics, premsa) i de tercers (Axesor, Informa, entre d’altres).

Tractem les dades assenyalades en el paràgraf anterior amb la finalitat de: (I) gestionar la relació contractual que es deriva del present Contracte a nivell comptable, fiscal i administratiu; (II) gestionar a nivell tècnic el Servei; (III) notificar al Client incidències o qualsevol informació d’interès sobre el Servei; (IV) gestionar i portar el manteniment del compte d’usuari del Client de la pàgina web d’emagina; (V) comprovar i avaluar la solvència financera de l’interessat prèviament a l’activació del Servei. En conseqüència, emagina podrà tractar, si escau, dades obtingudes de les entitats emissores d’informes respecte de la teva solvència financera o creditícia; (VI) en cas de no atendre el pagament un cop vençut, gestionar i comunicar les dades als serveis d’informació d’incompliments d’obligacions monetàries; (VII) en la mesura permesa per la llei, i sempre que el Client no s’hi hagi oposat, enviar-li per qualsevol mitjà informació comercial relativa als serveis de telecomunicacions; (VIII) enviar-li per qualsevol mitjà informació comercial sobre els serveis i productes que en tot moment emagina comercialitzi, així com oferir-li novetats, promocions, descomptes, participació en sortejos i enquestes i informació sobre esdeveniments o altres activitats relacionades o organitzades per emagina; (IX) sempre que el Client consenti, comunicar les seves dades personals a les empreses del grup al qual forma part emagina, filials i participades, amb la finalitat d’enviar-li per qualsevol mitjà informació comercial sobre els serveis i productes que cadascuna comercialitzi, així com poder oferir novetats, promocions, descomptes, la participació en sortejos i enquestes i informació sobre esdeveniments o altres activitats relacionades o organitzades per aquestes empreses; (X) en compliment de la normativa fiscal i de protecció de dades, es comproven les dades de facturació facilitades pel Client, consultant el servei de qualitat de dades de l’administració tributària, i es rectifiquen les dades que resulten ser inexactes i (XI) en el cas que el Client ho consenti explícitament, elaborarem un “perfil comercial” d’acord amb la informació facilitada en el present Contracte i a l’obtinguda de l’ús que fa del Servei, a fi de remetre-li de manera segmentada les comunicacions comercials adequades al seu perfil particular.

31.3. Terminis de conservació de les dades: Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i, un cop finalitzada aquesta, les dades romandran bloquejades el temps necessari per complir amb el període marcat per la normativa que resulta d’aplicació, per procedir després a la seva eliminació.

En alguns casos, podrem conservar les seves dades personals durant el temps necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, requeriments, responsabilitats i obligacions legals i/o contractuals, sempre estant degudament bloquejades.

31.4. Legitimació del tractament: Execució del contracte: La base jurídica del tractament és l’execució del present Contracte. La finalitat principal del tractament de les dades és el manteniment, desenvolupament, gestió i control de la relació contractual. L’acompliment de totes les dades sol·licitades en el present Contracte és obligatori en el cas que es vulgui formalitzar i mantenir el mateix. La conseqüència de no facilitar les dades serà la impossibilitat de prestar el servei i, per tant, comportarà la resolució del present contracte de forma automàtica.

Interès legítim: La base jurídica per remetre al Client, per qualsevol mitjà, informació comercial referent als Serveis als que inicialment van ser objecte de contractació amb el Client. El Client té dret a oposar-se en qualsevol moment al tractament de les dades personals per a la finalitat anteriorment assenyalada dirigint-se a l’adreça indicada en l’apartat 31.6.

Consentiment: El consentiment del Client facilitat a través de la corresponent casella habilitada a l’efecte serà la base jurídica per: (I) remetre-li per qualsevol mitjà informació comercial sobre els serveis i productes que en cada moment comercialitzi emagina, així com oferir-li novetats, promocions, descomptes, la participació en sortejos i enquestes i informació sobre esdeveniments o altres activitats relacionades o organitzades per emagina; (II) elaborar un “perfil comercial”, d’acord amb la informació facilitada en el present Contracte i a l’obtinguda de l’ús que fa del Servei, a fi de remetre-li les comunicacions comercials adequades al seu perfil particular; i (III) a la cessió de dades personals a les empreses del grup Estabanell, filials i participades, la relació de les mateixes es publica a www.emagina.cat amb la finalitat que aquestes empreses li enviïn per qualsevol mitjà informació comercial sobre els serveis i productes que en cada moment comercialitzin cadascuna de les empreses, així com per oferir novetats, promocions, descomptes, la participació en sortejos i enquestes i informació sobre esdeveniments o altres activitats relacionades o organitzades per aquestes empreses. Les ofertes comercials estaran relacionades amb el sector energètic, de les telecomunicacions i internet, televisió i automoció. El Client pot retirar en qualsevol moment el consentiment que hagi prestat per a qualsevol de les finalitats indicades en aquest apartat.

31.5. Destinataris de les dades personals: (I) emagina pot compartir les dades personals del Client per a fins administratius interns amb les empreses del grup Estabanell; (II) En cas d’impagament de tots o alguns dels Serveis, emagina podrà cedir les dades relatives a l’impagament a fitxers relatius a l’acompliment o incompliment d’obligacions dineràries identificats en el moment de la reclamació, en compliment de la normativa d’aplicació relativa a la protecció de dades personals; (III) En qualsevol cas, serà necessari comunicar a les entitats financeres i bancàries les dades pertinents per procedir al cobrament del Servei; (IV) emagina podrà comunicar les dades personals del Client a les autoritats competents: fiscals i duaneres, judicials, les autoritats competents en matèria de telecomunicacions, la policia judicial, les entitats prestatàries dels serveis d’atenció de les trucades d’urgència 112 i qualsevol altra que en funció de la normativa vigent sigui aplicable; (V) emagina té contractats, per a la gestió d’algunes funcions necessàries per a la prestació del Servei, proveïdors de confiança que podran tenir accés a dades personals, que actuaran com a encarregats del tractament i que estaran obligats contractualment a complir les seves obligacions legals d’encarregat del tractament, a mantenir la confidencialitat i secret de la informació; i (VI) Comunicacions comercials: en cas que el Client presti el seu consentiment, emagina podrà cedir les seves dades personals a les empreses del grup Estabanell amb la finalitat que aquestes empreses li enviïn per qualsevol mitjà informació comercial sobre els serveis i productes que en cada moment comercialitzin les mateixes, així com per oferir novetats, promocions, descomptes, la participació en sortejos i enquestes i informació sobre esdeveniments o altres activitats relacionades o organitzades per aquestes empreses. Les ofertes comercials estaran relacionades amb el sector energètic, de les telecomunicacions i internet, televisió i automoció. emagina contracta una eina virtual per a l’enviament de comunicacions comercials, la denominació i informació sobre la mateixa pot consultar-se a www.emagina.cat.

31.6. Drets de les persones interessades: El Client té dret a accedir, a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes, així com a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, consideri que ja no són necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recollides. En alguns casos es pot oposar al tractament de les seves dades, així com a sol·licitar la limitació del tractament, en aquests casos emagina només els conservarà per al tractament necessari, com la resolució de queixes i reclamacions. En determinades circumstàncies podrà sol·licitar-nos la portabilitat de les seves dades, en aquest cas els transmetrem directament a un altre responsable. Té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment que hagi prestat per a qualsevol de les finalitats assenyalades en l’apartat 31.4 “Consentiment”, així com per a altres finalitats en què hagi atorgat el seu consentiment. Pot exercir tots aquests drets a l’adreça de correu electrònic lopd@estabanell.cat. Si ho prefereix, pot enviar la seva sol·licitud a la nostra adreça: ESTABANELL IMPULSA, S.A.U. – carrer Ponent,7, Granollers, Barcelona. Si no contestéssim satisfactòriament a les seves sol·licituds, pot presentar la reclamació que consideri oportuna a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al carrer Jorge Juan, núm. 6, 28001, Madrid o al seu lloc web: www.aepd.es

31.7. Veracitat de les dades: El Client és responsable de la veracitat, actualitat i exactitud de les dades que proporciona a emagina, considerant-se veraces, actuals i exactes les dades facilitades pel mateix.

31.8. Actualització de la Política de Privacitat: En tot moment pot consultar l’última i més actualitzada versió a la nostra web www.emagina.cat.

32. Informació al consumidor i usuari del dret de desistiment

32.1. Dret de desistiment. En cas que el Contracte se celebri amb un Client que tingui la consideració de consumidor i usuari d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, o normativa que el modifiqui o substitueixi, el Client podrà desistir del present Contracte durant el període de 14 dies naturals següents a la seva celebració, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització.

Per exercir aquest dret de desistiment, el Client haurà de comunicar al Comercialitzador la seva voluntat de desistir del Contracte a través de qualsevol dels mitjans d’Atenció al Client mitjançant (I) una notificació de la declaració inequívoca de desistir del Contracte, (II) la remissió del formulari de desistiment facilitat a aquest efecte o bé (III) a través de la pàgina web.

Per tal de complir el termini de desistiment, serà suficient que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret pel Client sigui enviada abans que finalitzi el termini corresponent.

32.2. Conseqüències del desistiment. En cas que el Client desisteixi del Contracte, el Client estarà obligat a abonar l’import proporcional del preu de la part ja prestada del Servei en el moment que comuniqui el desistiment, així com qualsevol consum individualitzat.

emagina podrà facturar tots els consums ja efectuats pel Client i, de correspondre, reemborsarà o compensarà els pagaments realitzats pel Client per Serveis no consumits. En cas de reemborsament, aquest s’efectuarà utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat pel Client per a la transacció inicial, llevat que el Client hagués disposat expressament el contrari; en qualsevol cas, el Client no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.