Condicions Promoció Clients emagina fibra

Promoció aplicable tant a nous clients d’emagina com a clients ja existents sempre que compleixin amb els següents requisits:

  • Haver contractat amb emagina qualsevol pack que inclogui un servei d’accés a Internet de 500 Mbps, i no haver gaudit anteriorment de la promoció amb Estabanell Energia.
  • Tenir un contracte de subministrament d’energia elèctrica amb emagina energia en el domicili on s’hagi realitzat la instal·lació de la fibra òptica d’emagina.
  • Que al contracte de subministrament d’energia elèctrica se li apliqui la tarifa 2.0DHA. Només aplicable a clients residencials, autònoms o petit comerç (veure activitats incloses en la promoció en l’annex I).

La promoció consistirà en un descompte durant un any en l’import total de la factura elèctrica (IVA exclòs) per a cadascun dels cicles de facturació. En cas de clients residencials, el descompte serà del 5% de l’import (IVA exclòs), durant el primer semestre d’aplicació de la promoció i del 10% durant el segon semestre.

En cas d’autònoms o petit comerç el descompte serà del 3% de l’import (IVA exclòs), durant el primer semestre d’aplicació de la promoció i del 7% durant el segon semestre.

Validada la condició d’accés a la promoció, aquesta es començarà a aplicar en la factura immediatament posterior i durant un període de 6 cicles de facturació consecutius (en cas de facturació bi-mensual) o 12 cicles de facturació consecutius (en cas de facturació mensual).

La promoció deixarà d’aplicar-se en cas el client causi baixa dels serveis d’emagina o bé canviï el pack contractat a una modalitat de 50 Mbps.

Annex I. Activitats i divisions incloses de la promoció segons classificació CNAE

Activitat Codi CNAE Divisió / Descripció
G 47 Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes
J 62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica
K 64-66 Activitats financeres i assegurances
L 68 Activitats immobiliàries
M 69-75 Activitats professionals, científiques i tècniques
N 77-82 Activitats administratives i serveis auxiliars
Q 862,869,87,88 Activitats sanitàries i serveis socials
S 94-96 Altres serveis
T 97,98 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic o que produeixen béns i serveis per a ús propi
U 99 Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials