Condicions Promoció Clients emagina fibra

Promoció aplicable tant a nous clients d’emagina com a clients ja existents sempre que compleixin amb els següents requisits:

  • Haver contractat amb emagina qualsevol pack que inclogui un servei d’accés a Internet de 500 Mbps, i no haver gaudit anteriorment de la promoció amb Estabanell Energia.
  • Tenir un contracte de subministrament d’energia elèctrica amb emagina energia en el domicili on s’hagi realitzat la instal·lació de la fibra òptica d’emagina.
  • Que al contracte de subministrament d’energia elèctrica se li apliqui la tarifa 2.0DHA. Només aplicable a clients residencials, autònoms o petit comerç (veure activitats incloses en la promoció en l’annex I).

La promoció consistirà en un descompte durant un any en l’import total de la factura elèctrica (IVA exclòs) per a cadascun dels cicles de facturació. En cas de clients residencials, el descompte serà del 5% de l’import (IVA exclòs), durant el primer semestre d’aplicació de la promoció i del 10% durant el segon semestre.

En cas d’autònoms o petit comerç el descompte serà del 3% de l’import (IVA exclòs), durant el primer semestre d’aplicació de la promoció i del 7% durant el segon semestre.

Validada la condició d’accés a la promoció, aquesta es començarà a aplicar en la factura immediatament posterior i durant un període de 6 cicles de facturació consecutius (en cas de facturació bi-mensual) o 12 cicles de facturació consecutius (en cas de facturació mensual).

La promoció deixarà d’aplicar-se en cas el client causi baixa dels serveis d’emagina o bé canviï el pack contractat a una modalitat de 50 Mbps.

Annex I. Activitats i divisions incloses de la promoció segons classificació CNAE

ActivitatCodi CNAEDivisió / Descripció
G47Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes
J62Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica
K64-66Activitats financeres i assegurances
L68Activitats immobiliàries
M69-75Activitats professionals, científiques i tècniques
N77-82Activitats administratives i serveis auxiliars
Q862,869,87,88Activitats sanitàries i serveis socials
S94-96Altres serveis
T97,98Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic o que produeixen béns i serveis per a ús propi
U99Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials

Condicions emaginaTV Premium primer mes gratuït

  • Gaudeix gratuïtament del primer mes d’emaginaTV Premium.
  • Passat el mes de gratuïtat, si et vols donar de baixa només ens ho has de comunicar al 93 131 87 87 o bé enviant un correu electrònic a sac@emagina.cat. En cas contrari se’t facturarà el preu regular del servei (18€/mes, IVA inclòs)
  • En cas de causar baixa, hauràs de retornar el descodificador al punt emagina més proper al teu domicili en el termini de 30 dies naturals. En cas contrari, se’t cobrarà l’import del descodificador valorat en 90€ (IVA inclòs)
  • Promoció vàlida des del 15/03/2019 fins al 30/04/2019