Condicions Promoció Clients emagina fibra

Promoció aplicable tant a nous clients d’emagina com a clients ja existents sempre que compleixin amb els següents requisits:

  • Haver contractat amb emagina qualsevol pack que inclogui un servei d’accés a Internet de 500 Mbps, i no haver gaudit anteriorment de la promoció amb Estabanell Energia.
  • Tenir un contracte de subministrament d’energia elèctrica amb emagina energia en el domicili on s’hagi realitzat la instal·lació de la fibra òptica d’emagina.
  • Que al contracte de subministrament d’energia elèctrica se li apliqui la tarifa 2.0DHA. Només aplicable a clients residencials, autònoms o petit comerç (veure activitats incloses en la promoció en l’annex I).

La promoció consistirà en un descompte durant un any en l’import total de la factura elèctrica (IVA exclòs) per a cadascun dels cicles de facturació. En cas de clients residencials, el descompte serà del 5% de l’import (IVA exclòs), durant el primer semestre d’aplicació de la promoció i del 10% durant el segon semestre.

En cas d’autònoms o petit comerç el descompte serà del 3% de l’import (IVA exclòs), durant el primer semestre d’aplicació de la promoció i del 7% durant el segon semestre.

Validada la condició d’accés a la promoció, aquesta es començarà a aplicar en la factura immediatament posterior i durant un període de 6 cicles de facturació consecutius (en cas de facturació bi-mensual) o 12 cicles de facturació consecutius (en cas de facturació mensual).

La promoció deixarà d’aplicar-se en cas el client causi baixa dels serveis d’emagina o bé canviï el pack contractat a una modalitat de 50 Mbps.

Annex I. Activitats i divisions incloses de la promoció segons classificació CNAE

Activitat Codi CNAE Divisió / Descripció
G 47 Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes
J 62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica
K 64-66 Activitats financeres i assegurances
L 68 Activitats immobiliàries
M 69-75 Activitats professionals, científiques i tècniques
N 77-82 Activitats administratives i serveis auxiliars
Q 862,869,87,88 Activitats sanitàries i serveis socials
S 94-96 Altres serveis
T 97,98 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic o que produeixen béns i serveis per a ús propi
U 99 Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials

Condicions emaginaTV Premium primer mes gratuït

  • Gaudeix gratuïtament del primer mes d’emaginaTV Premium.
  • Passat el mes de gratuïtat, si et vols donar de baixa només ens ho has de comunicar al 93 131 87 87 o bé enviant un correu electrònic a sac@emagina.cat. En cas contrari se’t facturarà el preu regular del servei (18€/mes, IVA inclòs)
  • En cas de causar baixa, hauràs de retornar el descodificador al punt emagina més proper al teu domicili en el termini de 30 dies naturals. En cas contrari, se’t cobrarà l’import del descodificador valorat en 90€ (IVA inclòs)
  • Promoció vàlida des del 15/03/2019 fins al 30/04/2019