CONDICIONS
DE SERVEI

Llegeix les nostres condicions de servei

Contracte de prestació de serveis de telecomunicacions

(Version Castellano)

e-Phos Digital

1. OBJECTE DEL CONTRACTE. El Client, les dades del qual es recullen en l’apartat «Dades de Client», s’abona a un o més Serveis de telecomunicacions (en endavant, el «Servei» o els «Serveis») que seran prestats per E-PHOS DIGITAL S.L.U. (en endavant, E-PHOS), amb CIF B65933418 i domicili social al carrer Josep Ma. Ruera, 25 baixos, 08401 Granollers, d’acord amb l’oferta comercial realitzada per E-PHOS, les característiques de la qual es troben en aquest Contracte i a www.emagina.cat. Aquests Serveis es presten al Client per a utilització exclusiva com a usuari final. En cap cas el Client pot revendre o distribuir el Servei a tercers, excepte amb autorització expressa i per escrit d’E-PHOS.

2. ENTRADA EN VIGOR I COMENÇAMENT DELS SERVEIS. El Contracte entra en vigor el mateix dia de la seva formalització. E-PHOS activarà cada un dels Serveis en el termini màxim indicat en les clàusules específiques corresponents a cada un dels Serveis sempre que la sol·licitud del Client reuneixi totes les condicions exigides i sigui tècnicament possible.

3. INSTAL·LACIÓ: La instal·lació bàsica necessària per a la prestació del Servei en el domicili del Client comprendrà els següents elements: 1 roseta de connexió i 30 metres de cablejat intern en el mateix nivell des de l’entrada del cablejat des de l’exterior. En cas que la instal·lació necesiti d’elements tècnics addicionals, E-PHOS es reserva el dret de poder ajornar la insta·lació, realitzar un presupost amb els elements addicionals que es requereixin i efectuar la instal·lació una vegada el pressupost hagi estat aprobat. Els costos derivats del suministre i instal.lació d’aquests elements adicionals aniran a càrrec del client i seran inclosos a la primera factura que emeti E-PHOS al client. Un cop realitzada la instal·lació, el Client haurà de signar la seva conformitat. La no acceptació per part del Client de la instal·lació bàsica a realitzar dóna dret a E-PHOS a poder resoldre el present Contracte de forma inmediata, reservant-se el dret a facturar al Client les despeses per instal·lació que s’hagin generat fins a la data de resolució del Contracte

4. RETORN DELS EQUIPS. E-PHOS tindrà dret a recobrar la possessió dels equips proporcionats al Client en qualsevol cas. El Client haurà de tornar a E-PHOS l’equip de connexió d’accés a Internet o d’accés al Servei de Televisió en un termini màxim de trenta (30) dies des de la data efectiva de la baixa en el Servei. El Client haurà de lliurar els equips en perfecte estat. Els equips hauran de ser retornats a qualsevol de les botigues de la xarxa comercial d’E-PHOS. Si el Client no torna els equips en l’esmentat termini de trenta dies (30), o aquests no es tornen en condicions òptimes, a causa del mal ús d’aquests imputable al Client, E-PHOS pot cobrar al Client, una vegada transcorregut el termini, la quantitat de 120 euros per a l’equip de connexió a Internet (ONT) i de 90 euros per a l’equip d’accés al Servei de Televisió (STB) (impostos indirectes no inclosos) en concepte d’indemnització per incompliment de les obligacions relacionades amb els equips. E-PHOS únicament serà responsable de la substitució, reparació, reprogramació o incomunicació provocada per l’equip.

5. CANVI DE MODALITAT. Si el Client així ho sol·licita, podrà canviar de modalitat contractual a alguna de les modalitats vigents en el moment de sol·licitar el canvi. El client podrà sol·licitar el canvi de modalitat una (1) vegada al mes. Per a que el canvi de modalitat es faci efectiu, el client haurà de comunicar el desitg de procedir al canvi de modalitat emplenant el document “Canvi de Tarifa” que trobarà a la pàgina web (www.emagina.cat) i enviat-lo juntament amb les dades requerides al document a l’adreça electrònica info@emagina.cat. Els compromisos de permanència que el Client hagi adquirit prèviament amb E-PHOS es mantindran en les condicions prèviament acceptades. En cas que el canvi de modalitat impliqui donar d’alta el Servei de Televisió, als compromisos de permanència vigents, se sumaran tres (3) mesos de permanència addicional. El canvi de modalitat serà efectiu en un màxim de 5 dies laborables posteriors a la recepció de la comunicació.

6. PREU DEL SERVEI. E-PHOS cobrarà al Client per a la prestació dels Serveis les tarifes que en cada moment E-PHOS tingui vigents en la seva oferta comercial disponible a www.emagina.cat. Les tarifes vigents, preus, descomptes i impostos aplicables, es troben desglossades en funció dels Serveis i de les facilitats associades. Qualsevol modificació en les tarifes serà comunicada al Client amb almenys trenta (30) dies d’antelació a la data d’entrada en vigor, així com a l’Administració i a les associacions de consumidors i usuaris amb deu (10) dies d’antelació. La modificació de les tarifes donarà dret al Client a resoldre el Contracte. A les tarifes, s’hi aplicaran els tributs que per Llei estigui obligat a satisfer el Client, sense que E-PHOS s’obligui al pagament de taxes, d’impostos o de càrregues derivats de l’activitat del Client o exigits per qualsevol organisme oficial o col·legi professional.

7. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT. E-PHOS començarà a facturar al Client des de la data de començament dels Serveis. Les factures presentades al Client contindran, degudament diferenciats, els conceptes de preus que es tarifin per als Serveis i les facilitats prestades. El Client podrà, així mateix, sol·licitar, amb caràcter gratuït, rebre la facturació de forma no desglossada, i/o de forma detallada o no. E-PHOS posarà a disposició del Client les factures en format electrònic, d’acord amb la normativa aplicable, sense perjudici de la facturació en suport paper que E-PHOS podrà enviar al Client en cas que aquest la sol·liciti. El Client abonarà les quantitats de les factures meritades per la prestació dels Serveis sol·licitats mitjançant domiciliació bancària en el compte corrent que el Client hagi designat per al seu pagament o mitjançant l’abonament de les factures a través d’una comunicació amb codi de barres. La data en què s’ha de realitzar el pagament és aquella en la qual l’entitat rebi notificació d’E-PHOS, amb l’import a abonar pel Client. E-PHOS cobrarà 5 euros per cada rebut retornat per raó de despeses administratives. Les parts reconeixen expressament que els registres informàtics d’E-PHOS i la seva reproducció constitueixen prova vàlida i suficient dels Serveis sol·licitats i efectivament consumits pel Client.

Tota promoció o oferta comercial de tarifes o condicions especials que es trobin vigents en el moment de subscriure el Contracte per a cada modalitat podrà ser aplicable al Client en el moment de contractar els Serveis. El Client no podrà beneficiar-se d’aquelles promocions que E-PHOS pugui dur a terme després de la subscripció del Contracte pel Client, tret que les condicions d’aquestes promocions estableixin el contrari. La quota inicial o d’alta es reportarà d’una sola vegada en concepte de contraprestació per la connexió als Serveis, i el seu import s’inclourà en la primera factura. Si escau, aquesta quota d’alta inicial no inclourà costos d’instal·lació ni d’equips proporcionats per E-PHOS. E-PHOS facturarà al Client, amb una periodicitat mensual, les quantitats que el Client hagi d’abonar per la contractació i utilització dels Serveis subministrats, conforme a les tarifes vigents en cada moment. Tant les quotes fixes mensuals corresponents a la contractació dels Serveis, com les quantitats derivades del consum dels Serveis realitzat pel Client, si escau, es reportaran en el mes següent. En cas que E-PHOS bonifiqui el Client amb alguna reducció de quota, promoció o descompte, es reportarà a la factura del mes immediatament posterior. Si l’import a bonificar supera la quantitat que el Client ha d’abonar en concepte de les quotes fixes mensuals o del consum dels Serveis, E-PHOS prorratejarà la quantitat bonificable durant les mensualitats següents, fins que la quantitat bonificable quedi compensada. En tot cas, la factura emesa sempre tindrà un saldo positiu a favor d’E-PHOS de 5 euros. Si per raons

tècniques no fos possible facturar al Client en el període corresponent, E-PHOS podrà presentar al cobrament la corresponent factura en els períodes següents.

8. DIPÒSITS DE GARANTIA. E-PHOS pot exigir la constitució de dipòsits de garantia en el moment de contractar els Serveis o durant la vigència del Contracte quan: a) el Client hagués deixat impagats un o diversos rebuts, mentre subsisteixi la morositat, b) s’haguessin contret deutes per altre/s Contracte/s d’abonament, vigents o no, o es retardin de manera reiterada en el pagament dels rebuts. El dipòsit es pot constituir en efectiu o mitjançant aval bancari a elecció del Client. Els

dipòsits no seran remunerats. E-PHOS realitzarà el requeriment de constitució per un mitjà que deixi constància de la recepció i concedirà un termini no inferior a quinze (15) dies perquè es creï

o s’abonin les quantitats pendents. Si el dipòsit no es constitueix, E-PHOS pot desestimar la sol·licitud d’alta, suspendre el Servei (i donar de baixa el Client si no constitueix el dipòsit passats deu (10) dies des del segon requeriment). La devolució dels dipòsits es produirà en el cas: a) tan aviat com E-PHOS tingui constància del pagament íntegre de les quantitats degudes, i en el cas: b) quan quedi acreditat que en un any no s’ha produït cap retard en el pagament. Si el Client amb deutes pendents es donés de baixa o sol·licités canvi de titularitat del seu abonament, E-PHOS podrà executar la garantia pel total del deute contret, i el romanent a disposició de l’abonat. Si el Client hagués pagat tots els rebuts, el dipòsit serà retornat íntegrament. El termini de devolució és de quinze (15) dies des del dia següent a aquell en què es compleixin les circumstàncies recollides anteriorment.

9. PORTABILITAT DE SERVEIS. Si el Client estigués interessat a canviar d’operadora, té dret a conservar el seu número de telèfon. La portabilitat no té cost per al Client. En el cas de sol·licitar la portabilitat, completant per a això el bloc corresponent al Contracte de Prestació de Serveis de Telecomunicacions, la persona les dades de la qual es recullen en el Contracte sol·licita l’alta del Servei a E-PHOS, i comunica el seu desig simultani de donar-se de baixa en l’operador que li proveeix actualment el Servei, indicat com a operador, conservant la seva numeració telefònica. Per a linies mòbils, el canvi d’operador haurà de ser realitzat, en general i sempre que l’abonat no hagi sol·licitat voluntàriament una data posterior per a l’execució de la portabilitat no superior a trenta (30) diez des de a firma del contracte, en el termini màxim de 48 hores des de la data de la sol·licitud de portabilitat per a línies mòbils, excepte aquells casos que requereixin de 48 hores addicionals per a la provisió o per a la validació de la identitat d’usuari. Per a linies fixes, el canvi d’operador haurà de ser realitzat, en general i sempre que l’abonat no hagi sol·licitat voluntàriament una data posterior per a l’execució de la portabilitat no superior a trenta (30) dies des de la firma del contracte, en el termini mínim de 4 dies de la data de la sol·licitud de portabilitat, excepte aquells casos que requereixin de dies addicionals per a la provisió, modificació d’accés físic associat a la numeració o per a la validació de la identitat d’usuari.

El sol·licitant podria cancel·lar la seva sol·licitud de portabilitat trucant al Servei d’Atenció al Client fins a les 24 hores prèvies a l’execució de la portabilitat, o fins a les 26 hores anteriors, en cas de portabilitat amb termini superior a un (1) dia hàbil. El sol·licitant accepta la possible limitació en la prestació del Servei durant el temps mínim indispensable, no superior a quatre (4) hores per realitzar els treballs de canvi d’operador, de 02.00 h a 06.00 h del dia de la portabilitat per a portabilitats Mòbils, i de 08.00 h a 20.00 h per a portabilitats de telèfon fix.

L’operador donant resoldrà la sol·licitud, podent-se denegar per les causes següents: (i) per causes justificades de força major (vagues, catàstrofes naturals, etc.), (ii) numeració inactiva, (iii) falta de correspondència entre numeració i Client identificat pel seu DNI/NIF/CIF, (iv) falta de correspondència entre numeració i administratiu/identificador del procés majorista, (v) tipus d’accés incorrecte, (vi) falta de validació per part de l’operador revenedor i (vii) qualsevol altra causa que pugui ser acordada voluntàriament entre els operadors, dins del marc legal. E-PHOS haurà d’informar al Client quan la seva sol·licitud ha estat denegada; en aquest cas, li indicarà la causa. Per a les sol·licituds acceptades, el Client podrà sol·licitar gratuïtament a E-PHOS informació sobre la seva sol·licitud i el dia en què es realitzarà el canvi efectiu d’operador.

10. CONDICIONS DEL SERVEI DE FIBRA ÒPTICA. E-PHOS prestarà al Client el Servei d’Accés a Internet amb la velocitat contractada (en endavant el Servei), d’acord amb l’oferta comercial vigent; les característiques es troben a www.emagina.cat. El termini màxim en què el Servei serà activat serà de trenta (30) dies, sempre que els Serveis contractes estiguin dins de l’àrea de cobertura i/o de disponibilitat del Servei d’E-PHOS. La prestació d’aquest Servei per E-PHOS NO suposa la baixa del Servei d’Internet o de qualsevol altre Servei que actualment pogués tenir contractat amb un altre operador, sent la tramitació administrativa de la baixa del Servei amb l’altre operador responsabilitat exclusiva del Client. El Client serà responsable dels equips propietat d’E-PHOS, els quals se li lliuren en concepte de cessió, en tant que estigui en possessió del Client, i no afegirà, suprimirà, modificarà els seus elements o provocarà interferències en l’equip. L’equip es lliura juntament amb les instruccions d’ús del fabricant, que en recull les característiques tècniques. El Client serà responsable davant E-PHOS de qualsevol pèrdua o dany de l’equip, excepte en el cas que aquests fets es produeixin a causa de la negligència d’E-PHOS o dels seus representants.

11. CONDICIONS DEL SERVEI DE TELEVISIÓ. E-PHOS prestarà al Client el Servei de Televisió, d’acord amb l’oferta comercial vigent; les característiques es troben a www.emagina.cat. El termini màxim en què el Servei serà activat serà de trenta (30) dies, sempre que els Serveis contractes estiguin dins de l’àrea de cobertura i/o de disponibilitat del Servei d’E-PHOS. La prestació d’aquest Servei per E-PHOS NO suposa la baixa del Servei de Televisió o de qualsevol altre Servei que actualment pogués tenir contractat amb un altre operador, sent la tramitació administrativa de la baixa del Servei amb l’altre operador responsabilitat exclusiva del Client. El Client serà responsable dels equips propietat d’E-PHOS, els quals se li lliuren en concepte de cessió, en tant que estigui en possessió del Client, i no afegirà, suprimirà, modificarà els seus elements o provocarà interferències en l’equip. L’equip es lliura juntament amb les instruccions d’ús del fabricant, que en recull les característiques tècniques. El Client serà responsable davant E-PHOS de qualsevol pèrdua o dany de l’equip, excepte en el cas que aquests fets es produeixin a causa de la negligència d’E-PHOS o dels seus representants.

12. DISTRIBUCIÓ DELS SERVEIS DE TELEFONIA. Per als Serveis de Telefonia, E-PHOS actua com a distribuïdor dels Serveis de Telefonia de MÁS MÓVIL Telecom 3.0, S.A.U. (en endavant, «MÁSMÓVIL» o «MMT»), amb domicili social Vía de las Dos Castillas, 33, Complejo Ática, edifici 1, 20224, Pozuelo de Alarcón, Madrid, i CIF A84633643. En previsió que el proveïdor de Serveis de Telefonia fixa i/o Mòbil pugui canviar, el Client presta el consentiment següent de portabilitat:

El Client consent expressament la portabilitat del(s) número(s) objecte d’aquest contracte, des de MÁSMÓVIL cap al proveïdor de Serveis de Telefonia que E-PHOS consideri. Amb aquesta finalitat, el Client autoritza E-PHOS a sol·licitar formalment en el seu nom a MÁSMÓVIL aquesta portabilitat en l’esmentat moment, complint els requisits establerts en la normativa vigent, i podent utilitzar amb aquesta finalitat totes les dades relatives al Servei prestat de què disposi. El Client està informat que E-PHOS mantindrà en tot cas les condicions jurídiques i econòmiques que actualment li són aplicables pel Prestador, podent aquestes ser millorades per al Client. De la mateixa manera, el Client està informat que la portabilitat no li suposarà cap cost i que pot revocar aquest consentiment comunicant-ho a E-PHOS a través del Servei d’Atenció al Client. No obstant això, el Client podrà en qualsevol moment portar el seu número a qualsevol operador Mòbil.

13. CONDICIONS DEL SERVEI DE TELEFONIA FIXA. El Servei de Telefonia fixa proporcionat per E-PHOS consisteix en la posada a disposició del Client d’un número de telèfon que permetrà al Client realitzar (o rebre) tot tipus de trucades vocals sortints i entrants cap a o des de qualsevol operador tercer. Perquè E-PHOS pugui assignar un nombre telefònic al Client, el Client haurà de disposar de domicili legal dins de l’àmbit geogràfic on es proveeixi el Servei, depenent del tipus de número que se li hagi assignat. En cas d’iniciar el procés de portabilitat, quan aquest estigui disponible, el Client accepta la possible interrupció o limitació en la prestació del Servei durant el

temps mínim indispensable fixat per la normativa per realitzar els treballs de canvi d’operador. La realització de trucades diferents a les incloses en qualsevol quota mensual, tarifa plana o bo (de les quals s’haurà informat prèviament al Client), o si escau, les trucades que el Client realitzi, si no hagués contractat una tarifa plana, es facturaran segons les tarifes vigents en cada moment i el consum realitzat pel Client.

14. CONDICIONS DEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL. Un cop activada la targeta, el Servei proporcionat per MÁSMÓVIL estarà a la seva disposició amb caràcter immediat, d’acord amb les tarifes de MÁSMÓVIL, i amb càrrec al seu compte bancari. La recepció de trucades o missatges s’activarà automàticament un cop s’hagi activat el Servei. Els Serveis d’Internet Mòbil poden requerir configuració del terminal amb caràcter previ. En el cas de portabilitat, MÁSMÓVIL informarà l’Usuari mitjançant correu electrònic o SMS de la data prevista de l’activació del Servei. L’Usuari disposarà d’un termini de seixanta (60) dies, des de la data de compra de la targeta SIM, per activar-la. Transcorregut aquest termini sense que la targeta hagi estat activada o utilitzada, MÁSMÓVIL es reserva el dret a cancel·lar-la, suposant la cancel·lació la pèrdua definitiva del número de telèfon assignat. L’Usuari tindrà en aquest cas dret a recuperar l’import abonat per aquesta, prèvia sol·licitud al nostre Servei d’Atenció al Client. MÁSMÓVIL tindrà en aquest cas o en el cas de cancel·lació de l’alta per part de l’Usuari el dret de cobrar les despeses de gestió corresponents a l’enviament de la targeta .El Servei se li ofereix exclusivament com a Usuari final i segons les regles d’un ús raonable i amb sentit comú. Com a tal, no està autoritzat sense l’acord o el consentiment previ i exprés de MÁSMÓVIL: a) la revenda de trànsit telefònic; b) la comercialització per qualsevol mitjà d’aquest o (a falta d’una indicació expressa contrària) l’ús de la targeta en un dispositiu que no sigui un terminal Mòbil, com un encaminador o router de trucades telefòniques o de connexions de dades (per exemple, Least-Cost-Router o Sim Boxes) o altres mecanismes de concentració de trànsit; c) la comunicació amb números dedicats a l’encaminament de trucades (números que no són la destinació final de la trucada, sinó que ofereixen, com a Servei comercial, l’encaminament de l’esmentada trucada cap a un altre número diferent a l’esmentat); d) l’ús irregular de la línia en trucades contínues com ara «vigilabebès», walkie-talkie o amb durades mitjanes de les trucades significativament superiors a la mitjana del mercat. Per tant, durades mitjanes de trucades iguals o superiors a sis (6) minuts durant un període igual o superior a quinze (15) dies o superiors a 3.000 minuts mensuals, es podran considerar com irregulars a l’efecte d’aplicar tarifes basades en principis d’ús raonable; e) l’ús de tarifes d’Internet associades a línies de veu exclusivament com accés a Internet i no com a línies de veu; f) l’ús abusiu del Servei d’Accés a Internet que superi en un 50% el volum contractat navegant a velocitat reduïda de connexió. En cas contrari, MÁSMÓVIL es reserva la facultat de resoldre el contracte, limitar el nombre màxim de targetes contractades per un únic titular, canviar la tarifa i cobrar (prèvia comunicació per part de MÁSMÓVIL en els supòsits d) i e) d’aquest apartat) la tarifa base vigent en el moment per a Serveis de veu a fixos i Mòbils nacionals, establiment de trucada i dades nacionals.

15. CONDICIONS DEL SERVEI DE VENTA DE TERMINALS MÒBILS. EPHOS podrà oferir als seus clients la venta de terminals mòbils lliures sota les condicions especifiques publicades a la pàgina web (www.emagina.cat). Les condicions de contractació, l’entrega del terminal, les condicions de pagament i els terminis de la garantía sota els quals es regeix la venta del terminal s’especifiquen en les Condicions Específiques per a la venta de terminals mòbils.

16. QUALITAT DEL SERVEI. E-PHOS intentarà assegurar un nivell de qualitat d’acord amb els Serveis, i, com a mínim, es compromet a assegurar els nivells de qualitat exigits per la normativa de qualitat, i que es troben disponibles a www.emagina.cat. En cas d’interrupció temporal del Servei, E-PHOS indemnitzarà, prèvia notificació al Servei d’Atenció al Client, i si correspon, a la factura corresponent al període immediat al considerat, amb una quantitat que es correspondrà amb la part proporcional de la quota d’abonament relativa al temps acumulat d’incomunicació que excedeixi de 48 hores per cada línia i Servei afectat, a comptar des del moment en què el Client hagi contactat amb el Servei d’Atenció al Client d’E-PHOS durant els deu (10) dies següents al restabliment del Servei, notificant un avís d’avaria fins al moment en què el Servei estigui restablert. A efectes d’una possible indemnització, es considera que el preu de cada un dels Serveis en la quota mensual dels paquets serà la part proporcional del preu total (dos Serveis 50%, tres Serveis 33%, 4 Serveis 25%). No és aplicable el que disposen els apartats anteriors quan la interrupció temporal estigui motivada per alguna de les causes següents: a) incompliment greu pel Client de les condicions contractuals; b) pels danys produïts a la xarxa a causa de la connexió pel Client d’equips terminals la conformitat dels quals no hagi estat avaluada d’acord amb la normativa vigent. Sense perjudici del referit anteriorment, en cap cas E-PHOS compensarà per danys a la propietat, a les persones o per pèrdues econòmiques, i en concret per qualsevol dany emergent o lucre cessant que el Client pogués patir en cas d’interrupció o de prestació deficient dels Serveis.

17. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL SERVEI A SOL·LICITUD DEL CLIENT. El Client tindrà dret a sol·licitar d’E-PHOS, a través del Servei d’Atenció al Client, la suspensió temporal del Servei, amb un mínim de quinze (15) dies d’antelació a la data de la seva efectivitat. El període de suspensió estarà comprès entre un (1) mes com a mínim i tres (3) mesos com a màxim. La suspensió temporal del Servei implicarà la facturació del saldo pendent corresponent a la quota d’abonament prorratejada pels dies de Servei actiu, que haurà de ser atesa en la mateixa forma i amb les mateixes condicions que les previstes en la clàusula 7 d’aquest Contracte. La suspensió no podrà ser superior a noranta (90) dies per any natural. En cas d’efectuar-se la suspensió a sol·licitud del Client, la recepció de trucades des de l’estranger es facturarà segons les tarifes i condicions vigents en el moment d’efectuar-se el consum.

18. SUSPENSIÓ TEMPORAL O DEFINITIVA DEL SERVEI A INSTÀNCIA D’E-PHOS. El retard en el pagament total o parcial per part del Client durant un període superior a un (1) mes des de la presentació del document de càrrec corresponent a la facturació del Servei facultarà E-PHOS a la suspensió temporal del Servei contractat pel Client prèvia notificació requerint el pagament dels imports deguts en un màxim de quinze (15) dies. Sense prejudici de l’exposat anteriorment, en cap cas el retard en el pagament abans descrit implicarà la suspensió temporal de les línies addicionals contractades pel Client. E-PHOS restablirà el Servei dins del dia laborable següent a aquell en què tingui coneixement que l’import degut ha estat satisfet.

El retard en el pagament per un període superior a tres (3) mesos o la suspensió temporal del Contracte, en una (1) vegada durant els dotze (12) mesos anteriors, per mora en el pagament dels Serveis corresponents donarà dret a E-PHOS a la interrupció definitiva del Servei i a la corresponent resolució del Contracte. La resolució afecta només els Serveis respecte al pagament dels quals s’hagi incorregut en mora. La suspensió del Servei telefònic per falta de pagament suposarà el manteniment de les trucades entrants i les sortints d’urgències, amb excepció de les de cobrament a destinació. La suspensió no eximeix el Client del pagament de les quotes fixes, estipulades en 18 euros (IVA inclòs). L’impagament del càrrec pels Serveis de tarifació addicional, Internet o qualsevol altre que no sigui el telefònic només donarà lloc a la suspensió d’aquests Serveis. Perquè l’abonat no pugui ser suspès del Servei de tarifació addicional, caldrà que presenti una reclamació davant les autoritats competents i que, mentre s’estigui substanciant aquesta reclamació, consigni fefaent l’import degut, lliurant el corresponent resguard a E-PHOS. E-PHOS pot suspendre de manera temporal o definitiva el Servei en casos de frau, risc objectiu o presumpció raonable de comissió de frau o per altres raons suficientment acreditades d’ús il·lícit del Servei.

19. DESCONNEXIÓ SERVEI DE TRUCADES INTERNACIONALS I DE TARIFICACIÓ ADDICIONAL FIX I MÒBIL. El Client podrà sol·licitar la desconnexió de trucades internacionals. A

aquest efecte el Client ho comunicarà a E-PHOS per telèfon a través del Servei d’Atenció al Client. E-PHOS ha de procedir a la desconnexió com a màxim en el termini de deu (10) dies des de la recepció de la comunicació del Client. En cas que la desconnexió no es produís després d’aquests deu (10) dies, per causes no imputables al Client, seran de càrrec d’E-PHOS els costos derivats del Servei la desconnexió del qual sol·licita. Els Serveis de tarifacions especials i addicionals estaran, per defecte, desconnectats. Per activar el Servei, el Client haurà de trucar al Servei d’Atenció al Client i sol·licitar l’activació. E-PHOS ha de procedir a la connexió en un termini màxim de deu (10) dies.

20. MANTENIMENT DEL SERVEI. El Client notificarà les avaries que detecti a E-PHOS a través del Servei d’Atenció al Client. E-PHOS disposa d’un sistema de manteniment integral de la línia contractada que garanteix la reparació de la línia i de les infraestructures associades al Servei a la xarxa d’E-PHOS fins al Punt de Terminació de Xarxa (PTX) en el termini de 48 hores des de l’avís del Client al Servei d’Atenció al Client d’E-PHOS. Els costos derivats de la reparació de les avaries seran a càrrec d’E-PHOS sempre que no siguin imputables al Client per negligència d’ús, de conservació o per actuacions doloses sobre l’equip i/o sobre la xarxa. El manteniment de línia està inclòs en aquest Contracte.

21. FORÇA MAJOR. E-PHOS no serà responsable en cas d’impossibilitat de donar Servei si això es deu a interrupcions prolongades del subministrament (elèctric, línies de telecomunicacions, etc.): conflictes socials, incendis, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern i, en general, tots els supòsits de força major. Tampoc li serà exigible responsabilitat en cas que la impossibilitat de donar Servei es degui al mateix Client o a tota persona autoritzada per ell.

22. RECLAMACIONS. El Client podrà dirigir-se a E-PHOS, a través del Servei d’Atenció al Client, per presentar reclamacions sobre el funcionament i la qualitat del Servei, l’aplicació de preus, la facturació, o qualsevol altra qüestió que es pugui plantejar en relació amb la prestació del Servei. El Client podrà efectuar les reclamacions en el termini d’un (1) mes des del fet motivador de la reclamació, dirigint-se al número de telèfon establert per a aquesta finalitat. Formulada la reclamació, si el Client no obté una resposta satisfactòria d’E-PHOS en el termini d’un (1) mes, podrà dirigir la seva reclamació a les juntes arbitrals de consum. L’arbitratge corresponent ha de ser acceptat expressament per E-PHOS. Així mateix, els usuaris finals que són persones físiques podran dirigir-se a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. No se suspendrà ni interromprà el Servei mentre la reclamació s’estigui substanciant, sempre que el Client consigni fefaent l’import degut, lliurant el corresponent resguard a E-PHOS. El Client té dret a obtenir un document acreditatiu del contingut de la reclamació i un número de referència d’aquesta. El Client tindrà disponibles fulls de reclamacions oficials.

23. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), el seu Reglament de Desenvolupament i en la Llei 32/2003, de 23 de novembre, General de Telecomunicacions, E-PHOS informa al Client que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per E-PHOS i sota la seva responsabilitat, per ser necessàries per a les finalitats de manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual i de la gestió dels Serveis d’E-PHOS. S’informa al Client que seran tractades les dades següents, a títol enunciatiu, corresponents al seu trànsit i facturació: el número de telèfon assignat al Client, la ubicació, la numeració de destinació, la durada de les trucades realitzades i/o el volum de dades transmeses, la data de la trucada o del Servei, i les dades relatives al pagament i aquelles altres que en un futur es revelin com a necessàries per a la gestió del trànsit i facturació dels Serveis. El Client que hagi facilitat un número Mòbil o adreça de correu electrònic podrà rebre informació relativa a productes i/o Serveis d’E-PHOS, a més de per enviament postal o telefònic, a través d’SMS o correu electrònic. El Client presta el seu consentiment a E-PHOS per a la comunicació de les seves dades personals a aquelles entitats que estiguin vinculades a E-PHOS, o hi col·laborin en la contractació, prestació i manteniment dels Serveis, per a finalitats de manteniment, desenvolupament i control dels Serveis o per a tasques d’informació comercial i publicitat relativa a Serveis o productes d’E-PHOS o qualsevol empresa del seu grup. Si no desitja rebre aquesta publicitat, pot manifestar en qualsevol moment la seva voluntat en contra, dirigint-se a E-PHOS, a través d’una solicitud per escrit indicant les seves dades personals al Carrer Josep M. Ruera, 25, baixos, 08401 Granollers.Així mateix, E-PHOS pot comprovar la solvència del Client, mitjançant l’accés a informes d’entitats financeres i/o fitxers automatitzats en què les dades de caràcter personal s’hagin obtingut de conformitat amb les disposicions vigents, així com verificar l’exactitud de les dades aportades pel Client. El Client autoritza amb la signatura del Contracte el tractament automatitzat i manteniment d’aquestes dades sobre solvència financera amb finalitats estadístiques i d’avaluació de la solvència i valoració del risc previ a l’activació dels Serveis, que seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides o registrades. L’informem que en cas d’impagament de tots o algun dels Serveis contractats, E-PHOS pot comunicar aquest extrem a fitxers, Serveis i entitats d’informació sobre solvència patrimonial i de crèdit d’acord amb la normativa vigent. E-PHOS es compromet al compliment del seu deure de guardar secret de les dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. S’informa al Client de la seva facultat d’exercir en qualsevol moment els drets d’accés, de rectificació, d’oposició i de cancel·lació d’acord amb el que estableix la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte; ha de dirigir-se amb aquesta finalitat en la forma i les condicions previstes en l’esmentada normativa al número de telèfon d’Atenció al Client. El Client atorga el seu consentiment a E-PHOS per gravar les trucades que el Client pugui fer o rebre del Servei d’Atenció al Client. Aquesta gravació es realitza amb la finalitat de millorar la qualitat de prestació dels Serveis objecte del Contracte, amb la de verificar la satisfacció dels Clients, així com d’acreditar la contractació.

24. DURADA, TERMINACIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. El Client podrà resoldre en qualsevol moment aquest Contracte acreditant per a això la seva identitat com a titular del Servei. Un cop rebuda la sol·licitud de baixa, mitjançant trucada al Servei d’Atenció al Client, indicant les dades necessàries per assegurar la tramitació correcta i segura de la baixa, aquesta es tramitarà en un termini màxim de dos (2) dies hàbils. La baixa del Servei suposa la baixa total dels Serveis associats a aquest. No es poden mantenir cap dels components per separat amb les característiques d’aquesta oferta. Així mateix, E-PHOS pot interrompre el Servei o resoldre de manera immediata la relació amb el CLIENT si detecta un ús del Servei contrari a aquestes Condicions Generals, a la legislació vigent o en cas d’impagament de les quantitats degudes. El Contracte també podrà finalitzar pel mutu acord entre les parts.

Independentment de si els Serveis contractats gaudeixen o no d’una permanència mínima, si el client decideix donar-se de baixa del servei d’Internet abans de complir-se el període d’un mes a comptar a partir del dia de la instal.lació del servei al seu domicili, se li facturarà el cost complet de la instal.lació valorada en 150€.

25. VALIDESA DEL CONTRACTE. Les Condicions de Prestació dels Serveis Objecte d’aquest Contracte podran ser modificades de conformitat amb la legislació vigent i prèvia notificació escrita al Client amb un termini de preavís d’un (1) mes. Transcorregut aquest termini sense que E-PHOS hagi rebut cap comunicació, s’entendrà que el Client accepta les modificacions. En cas que les modificacions suposin una millora de les condicions contractuals o responguin a canvis regulatoris, no és aplicable el que estableix l’article 9.3 del RD 899/2009, de 22 de maig. En cas d’incompatibilitat entre les Condicions Generals i les Condicions Específiques aplicables a cada un dels Serveis contractats pel Client, prevaldran les específiques sobre les generals. Si per causes tecnològiques E-PHOS no pogués prestar el Servei al Client en els termes pactats, E-PHOS es compromet a comunicar al Client aquesta circumstància de forma immediata. El Client podrà optar en aquest cas per contractar un altre Servei o per resoldre el Contracte.

26. CESSIÓ A TERCERS. El Client està obligat al pagament de les quantitats degudes per l’ús dels Serveis prestats per E-PHOS i a no cedir la seva posició en aquest Contracte a tercers, excepte consentiment exprés, per escrit, per part d’E-PHOS.

27. CANVI DE TITULAR. En cas de canvi de titular, tant l’actual com el nou declaren que totes i cada una de les dades que han estat aportades en aquest document són correctes, i que han llegit, coneixen i accepten en la seva integritat aquestes Condicions Generals. La data del canvi de la responsabilitat de pagament serà l’endemà a la d’aprovació del canvi de titular per part d’E-PHOS, una vegada que hagi rebut la documentació necessària degudament emplenada.

28. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE. El Client contracta amb E-PHOS amb subjecció al règim que en cada moment estableixi la normativa vigent espanyola aplicable als Serveis prestats per E-PHOS. E-PHOS i el Client, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals competents de Granollers per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar d’aquest Contracte.

29. SERVEIS D’EMERGÈNCIA. Fins que sigui efectiva la baixa permanent, el Client tindrà accés de forma gratuïta als Serveis d’emergència (112), així com a les trucades al Servei d’Atenció al Client.

30. OBLIGACIONS DEL CLIENT. El Client es compromet a no utilitzar el Servei en contravenció de la normativa vigent, especialment de la relativa als drets fonamentals, llibertats públiques i propietat industrial i intel·lectual. El Client serà responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones tant contra el Client com contra E-PHOS basada en les aplicacions o els continguts del Client allotjats a servidor/s compartit/s, assumint aquest totes les despeses, costos i perjudicis que siguin irrogats a E-PHOS amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals. E-PHOS es reserva el dret a interrompre el Servei contractat pel Client, notificant per escrit, en cas de divulgar, transmetre o allotjar en el/s servidor/s compartit/s qualsevol tipus d’informació que E-PHOS consideri il·legal, abusiva, difamatòria, ofensiva, o pornogràfica; en cas de desenvolupar a través del servidor/s, o en relació amb aquest/s, qualsevol pràctica o comportament contrari a les normes comunament acceptades com a respectuoses, així com en el cas que el Client, a través del servidor/s compartit/s, publiqui o distribueixi qualsevol informació o programari que contingui virus, manipulació il·legal de programari, violacions de Copyright i marques comercials o contraban il·legal, realitzi Spam, i, en general, qualsevol activitat que suposi una violació de les disposicions legals vigents, o pugui repercutir en el correcte funcionament de la Plataforma d’E-PHOS. E-PHOS ha d’adoptar les mesures necessàries quan així li sigui exigit per ordre de l’autoritat judicial o administrativa competent, així com podrà posar en coneixement de les autoritats competents aquells fets que puguin considerar il·legals d’acord amb la legislació vigent. Si el Client té qualsevol indici que hi ha una violació o ús inadequat de la informació allotjada en els servidors d’E-PHOS, o una fallada de seguretat de qualsevol índole, haurà de notificar-ho immediatament a E-PHOS.

31. OBLIGACIONS E-PHOS. S’entén per avaria qualsevol interrupció de Servei, o mal funcionament del Servei, o variació respecte del descrit en aquesta oferta comercial. En cas que existeixi o es detectin possibles indicis d’avaria, E-PHOS comprovarà si efectivament existeix avaria i, en aquest cas, assegurarà la restitució del Servei. Per a això podrà actuar remotament o accedir fins a les instal·lacions del Client, únicament en el cas que E-PHOS ho consideri necessari, per actuar sobre algun element de la xarxa ubicat al tram comprès fins al Punt de Terminació de Xarxa. En el cas que en el curs d’una intervenció en què es realitzi un accés a les instal·lacions del Client es demostri fefaentment que la causa de l’avaria està produïda per una manipulació indeguda dels equips d’E-PHOS per part del Client, o bé que no hi ha avaria, E-PHOS es reserva el dret de repercutir al Client els costos incorreguts per aquesta actuació. En tot cas, la manipulació indeguda d’equips d’E-PHOS per part del Client eximeix E-PHOS de qualsevol responsabilitat sobre el Servei. E-PHOS proporcionarà al Client en exclusiva un identificador i una contrasenya personal perquè pugui accedir al Servei i a les aplicacions allotjades a la Plataforma Informàtica d’E-PHOS. El Client haurà de mantenir totes dues en la més estricta confidencialitat sota la seva exclusiva responsabilitat, assumint per tant els danys o conseqüències que es poguessin derivar del trencament o revelació del secret. L’identificador i la contrasenya per accedir al Servei són exclusius per a l’accés contractat i en el lloc contractat. E-PHOS serà responsable de la guarda i custòdia de la Plataforma Informàtica situada en un recinte gestionat per aquesta companyia i correctament condicionat per albergar-la. E-PHOS no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol classe que poguessin derivar del coneixement per part de tercers de les condicions, característiques i circumstàncies de l’ús d’Internet pel Client o que es puguin deure a l’accés i, si escau, a la intercepció, eliminació, alteració o modificació en qualsevol manera dels continguts i comunicacions de tota mena que els Clients transmetin, difonguin, emmagatzemin, rebin o accedeixin a través dels Serveis contractats. E-PHOS no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin deure a la presència de virus o qualsevol element lesiu en els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts o als quals s’accedeixi a través dels Serveis contractats. E-PHOS no es responsabilitza de les fallades en el Servei que puguin produir-se pel funcionament de les xarxes o Serveis d’altres operadors diferents d’E-PHOS. La IP fixa facilitada per E-PHOS al Client serà en tot cas propietat d’E-PHOS. Només es facilitarà una adreça IP fixa per cada Servei contractat pel Client. E-PHOS pot canviar la IP Fixa assignada inicialment al Client per una altra diferent en el supòsit que resulti necessari com a conseqüència d’un canvi de modalitat sol·licitat pel Client. E-PHOS no pot garantir el funcionament del Servei en tots els equips informàtics.

Contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones

(Versió en Castalà)

e-Phos Digital

1. OBJETO DEL CONTRATO. El Cliente, cuyos datos se consignan en el apartado «Datos del cliente», se abona a uno o más Servicios de telecomunicaciones (en adelante, el «Servicio» o los «Servicios») que serán prestados por e-PHOS DIGITAL S. L. U. (en adelante, E-PHOS), con CIF B65933418 y domicilio social en la calle Josep M. Ruera, 25, bajos, 08401 Granollers, de acuerdo con la oferta comercial realizada por E-PHOS, cuyas características figuran en el presente Contrato y en www.emagina.cat. Estos Servicios se prestan al Cliente para su utilización exclusiva como usuario final. En ningún caso puede el Cliente revender o distribuir el Servicio a terceros, salvo con autorización expresa y por escrito de E-PHOS.
2. ENTRADA EN VIGOR Y COMIENZO DE LOS SERVICIOS. El Contrato entra en vigor el mismo día de su formalización. E-PHOS activará cada uno de los Servicios en el plazo máximo indicado en las cláusulas específicas correspondientes a cada uno de los Servicios siempre que la solicitud del Cliente reúna todas las condiciones exigidas y sea técnicamente posible.

3. INSTALACIÓN: La instalación básica necesaria para la prestación del Servicio en el domicilio del Cliente comprenderá los siguientes elementos: 1 roseta de conexión y 30 metros de cableado interno en el mismo nivel desde la entrada del cableado desde el exterior. En caso de que la instalación necesite de elementos técnicos adicionales, EPHOS se reserva el derecho a poder posponer la instalación, realizar un presupuesto con los elementos adicionales que se requieran y efectuar la instalación una vez el presupuesto haya sido aprobado. Los costes derivados del suministro e instalación de estos elementos adicionales irán a cargo del cliente y serán incluidos en la primera factura que emita E-PHOS al cliente. Una vez realizada la instalación, el Cliente deberá firmar su conformidad. La no aceptación por parte del Cliente de la instalación básica da derecho a E-PHOS a poder resolver el presente Contrato de forma inmediata, reservándose el derecho a facturar al Cliente los gastos para instalación que hayan generado hasta la fecha de resolución del Contrato

4. DEVOLUCIÓN DE LOS EQUIPOS. E-PHOS tendrá derecho a recuperar la posesión de los equipos proporcionados al Cliente en cualquier caso. El Cliente estará obligado a devolver a E-PHOS el equipo de conexión de acceso a Internet o de acceso al Servicio de Televisión en un plazo máximo de treinta (30) días desde la fecha efectiva de baja del Servicio. El Cliente deberá entregar los equipos en perfecto estado. Los equipos tendrán que ser devueltos a cualquier establecimiento de la red comercial de E-PHOS. Si el Cliente no devuelve los equipos en el plazo mencionado de treinta (30) días, o estos no son devueltos en condiciones óptimas, a causa del mal uso de los mismos imputable al Cliente, E-PHOS puede cobrar al Cliente, una vez transcurrido el plazo, la cantidad de 120 euros por el equipo de conexión a Internet (ONT) y 90 euros por el equipo de acceso al Servicio de Televisión (STB) (impuestos indirectos no incluidos) en concepto de indemnización por incumplimiento de las obligaciones relacionadas con los equipos. E-PHOS únicamente será responsable de la sustitución, reparación, reprogramación o incomunicación provocada por el equipo.

5. CAMBIO DE MODALIDAD: Si el Cliente así lo solicita, podrá cambiar de modalidad contractual a alguna de las modalidades vigentes en el momento de solicitar el cambio. El cliente podrá solicitar el cambio de modalidad una (1) vez al mes. Para que el cambio de modalidad se haga efectivo, el cliente deberá comunicar el deseo de proceder al cambio de modalidad rellenando el documento “Cambio de Tarifa” que encontrará en la página web (www.emagina.cat) y enviado juntamente con los datos requeridos en el documento a la dirección electrónica info@emagina.cat. Los compromisos de permanencia que el Cliente haya adquirido previamente con E-PHOS se mantendrán en las condiciones previamente aceptadas. En caso de que el cambio de modalidad implique dar de alta el Servicio de Televisión, a los compromisos de permanencia vigentes, se sumarán tres (3) meses de permanencia adicional. El cambio de modalidad será efectivo en un máximo de 5 días laborables posteriores a la recepción de la comunicación.

6. PRECIO DEL SERVICIO. E-PHOS cobrará al Cliente por la prestación de los Servicios las tarifas que en cada momento E-PHOS tenga vigentes en su oferta comercial disponible en www.emagina.cat. Las tarifas vigentes, precios, descuentos e impuestos aplicables se encuentran desglosados en función de los Servicios y las facilidades asociadas. Cualquier modificación en las tarifas será comunicada al Cliente con al menos treinta (30) días de antelación a su fecha de entrada en vigor, así como a la Administración y a las asociaciones de consumidores y usuarios con diez (10) días de antelación. La modificación de las tarifas dará derecho al Cliente a resolver el Contrato. A las tarifas se aplicarán los tributos que por Ley esté obligado a satisfacer el Cliente, sin que E-PHOS se obligue al pago de tasas, de impuestos o de cargas derivados de la actividad del Cliente o exigidos por cualquier organismo oficial o colegio profesional.

7. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO. E-PHOS empezará a facturar al Cliente desde la fecha de comienzo de los Servicios. Las facturas presentadas al Cliente contendrán, debidamente diferenciados, los conceptos de precios que se tarifiquen para los Servicios y las facilidades prestados. El Cliente podrá, asimismo, solicitar, con carácter gratuito, recibir la facturación de forma no desglosada y/o de forma detallada o no. E-PHOS pondrá a disposición del Cliente las facturas en formato electrónico, de acuerdo con la normativa aplicable, sin perjuicio de la facturación en formato papel que E-PHOS podrá enviar al Cliente en caso de que este la solicite. El Cliente abonará las cantidades de las facturas devengadas por la prestación de los Servicios solicitados mediante domiciliación bancaria en la cuenta corriente que el Cliente haya designado para su pago o mediante el abono de las facturas a través de una comunicación con código de barras. La fecha en la que se debe realizar el pago es aquella en la que la entidad reciba notificación de E-PHOS, con el importe a abonar por el Cliente. E-PHOS cobrará 5 euros por cada recibo devuelto en concepto de gastos administrativos. Las partes reconocen expresamente que los registros informáticos de E-PHOS y su reproducción constituyen prueba válida y suficiente de los Servicios solicitados y efectivamente consumidos por el Cliente.

Toda promoción u oferta comercial de tarifas o condiciones especiales que esté vigente en el momento de suscribir el Contrato para cada modalidad podrá ser aplicable al Cliente en el momento de contratar los Servicios. El Cliente no podrá beneficiarse de aquellas promociones que E-PHOS pueda llevar a cabo después de la suscripción del Contrato por parte del Cliente, salvo que las condiciones de estas promociones establezcan lo contrario. La cuota inicial o de alta se abonará en un solo pago en concepto de contraprestación por la conexión a los Servicios, y su importe se incluirá en la primera factura. Si procede, esta cuota de alta inicial no incluirá costes de instalación ni equipos proporcionados por E-PHOS. E-PHOS facturará al Cliente, con una periodicidad mensual, las cantidades que el Cliente deba abonar por la contratación y uso de los Servicios suministrados, conforme a las tarifas vigentes en cada momento. Tanto las cuotas fijas mensuales correspondientes a la contratación de los Servicios, como las cantidades derivadas del consumo de los Servicios realizado por el Cliente, si procede, se devengarán en el mes siguiente. En caso de que E-PHOS bonifique al Cliente con alguna reducción de cuota, promoción o descuento, se aplicará en la factura del mes inmediatamente posterior. Si el importe a bonificar supera la cantidad que el Cliente debe abonar en concepto de cuotas fijas mensuales o de consumo de los Servicios, E-PHOS prorrateará la cantidad bonificable durante las mensualidades siguientes, hasta que la cantidad bonificable quede compensada. En todo caso, la factura emitida siempre tendrá un saldo positivo a favor de E-PHOS de 5 euros. Si por causas técnicas no fuera posible facturar al Cliente en el periodo correspondiente, E-PHOS podrá presentar al cobro la correspondiente factura en los periodos siguientes.

8. DEPÓSITOS DE GARANTÍA. E-PHOS puede exigir la constitución de depósitos de garantía en el momento de contratar los Servicios o durante la vigencia del Contrato cuando: a) el Cliente hubiera dejado impagados uno o varios recibos, en tanto subsista la morosidad, b) se hubieran contraído deudas por otro/s Contrato/s de abono, vigentes o no, o se retrase de modo reiterado en el pago de los recibos. El depósito puede constituirse en efectivo o mediante aval bancario a elección del Cliente. Los depósitos no serán remunerados. E-PHOS realizará el requerimiento de constitución por un medio que deje constancia de su recepción y concederá un plazo no inferior a quince (15) días para su constitución o el abono de las cantidades pendientes. Si el depósito no se constituye, E-PHOS podrá desestimar la solicitud de alta, suspender el Servicio (y dar de baja al Cliente si no constituye el depósito pasados diez (10) días desde el segundo requerimiento). La devolución de los depósitos se producirá en el caso: a) tan pronto como E-PHOS tenga constancia del pago íntegro de las cantidades adeudadas, y en el caso: b) cuando quede acreditado que en un año no se ha producido ningún retraso en el pago. Si el Cliente con deudas pendientes se diera de baja o solicitara cambio de titularidad de su abono, E-PHOS podrá ejecutar la garantía por el total de la deuda contraída, quedando el remanente a disposición del abonado. Si el Cliente hubiera pagado

todos los recibos, el depósito será devuelto íntegramente. El plazo de devolución es de quince (15) días desde el día siguiente a aquel en el que se cumplan las circunstancias recogidas anteriormente.

9. PORTABILIDAD DE SERVICIOS. Si el Cliente estuviera interesado en cambiar de operadora, tiene derecho a conservar su número de teléfono. La portabilidad no tiene coste para el Cliente. En caso de solicitar la portabilidad, completando a tal fin el bloque correspondiente en el Contrato de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones, la persona cuyos datos se recogen en el Contrato solicita el alta del Servicio a E-PHOS, y comunica su deseo simultáneo de darse de baja en el operador que le presta actualmente el servicio, indicado como operador, conservando su numeración telefónica.

Para líneas móviles, el cambio de operador deberá ser realizado, en general y siempre que el abonado no haya solicitado voluntariamente una fecha posterior para la ejecución de la portabilidad no superior a treinta (30) diez desde firma del contrato, en el plazo máximo de 48 horas desde la fecha de la solicitud de portabilidad para líneas móviles, salvo aquellos casos que requieran de 48 horas adicionales para la provisión o para la validación de la identidad de usuario. Para líneas fijas, el cambio de operador deberá ser realizado, en general y siempre que el abonado no haya solicitado voluntariamente una fecha posterior para la ejecución de la portabilidad no superior a treinta (30) diez desde la firma del contrato, en el plazo mínimo de 4 días de la fecha de la solicitud de portabilidad, salvo aquellos casos que requieran de días adicionales para la provisión, modificación de acceso físico asociado a la numeración o para la validación de la identidad de usuario.

El solicitante podría cancelar su solicitud de portabilidad llamando al Servicio de Atención al Cliente, hasta las 24 horas previas a la ejecución de la portabilidad, o hasta las 26 horas anteriores, en caso de portabilidad con un plazo superior a un (1) día hábil. El solicitante acepta la posible limitación en la prestación del Servicio durante el tiempo mínimo indispensable, no superior a cuatro (4) horas para realizar los trabajos de cambio de operador, de 02.00 h a 06.00 h del día de la portabilidad para portabilidades móviles, y de 08.00 h a 20.00 h para portabilidades de teléfono fijo.

El operador donante resolverá la solicitud, pudiéndose denegar por las causas siguientes: (i) causas justificadas de fuerza mayor (huelgas, catástrofes naturales, etc.), (ii) numeración inactiva, (iii), falta de correspondencia entre numeración y Cliente identificado por su DNI/NIF/CIF, (iv) falta de correspondencia entre numeración y administrativo/identificador del proceso mayorista, (v) tipo de acceso incorrecto, (vi) falta de validación por parte del operador revendedor y (vii) cualquier otra causa que pueda ser acordada voluntariamente entre los operadores, dentro del marco legal. E-PHOS deberá informar al Cliente cuando su solicitud haya sido denegada; en este caso, se le informará de la causa. Para las solicitudes aceptadas, el Cliente podrá solicitar gratuitamente a E-PHOS información sobre su solicitud y el día en que se realizará el cambio efectivo de operador.

10. CONDICIONES DEL SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA. E-PHOS prestará al Cliente el Servicio de Acceso a Internet con la velocidad contratada (de ahora en adelante el Servicio) de acuerdo con la oferta comercial vigente; sus características se encuentran en www.emagina.cat. El plazo máximo en que se activará el Servicio será de treinta (30) días, siempre que los Servicios contratados estén dentro del área de cobertura y/o de disponibilidad del Servicio de E-PHOS. La prestación de este Servicio por parte de E-PHOS NO supone la baja del servicio de Internet o de cualquier otro servicio que actualmente pudiera tener contratado con otro operador, siendo la tramitación administrativa de la baja del Servicio con el otro operador responsabilidad exclusiva del Cliente. El Cliente será responsable de los equipos propiedad de E-PHOS, que se le entregan en concepto de cesión, en tanto en cuanto estén en posesión del Cliente, y no añadirá, suprimirá, modificará sus elementos o provocará interferencias en el equipo. El equipo se entrega junto con las instrucciones de uso del fabricante, que recogen las características técnicas del mismo. El Cliente será responsable ante E-PHOS de cualquier pérdida o daño del equipo, excepto en el caso de que estos hechos se produzcan debido a la negligencia de E-PHOS o de sus representantes.

11. CONDICIONES DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN. E-PHOS prestará al Cliente el Servicio de Televisión de acuerdo con la oferta comercial vigente; sus características se encuentran en www.emagina.cat. El plazo máximo en que se activará el Servicio será de treinta (30) días, siempre que los Servicios contratados estén dentro del área de cobertura y/o de disponibilidad del Servicio de E-PHOS. La prestación de este servicio por parte de E-PHOS NO supone la baja del Servicio de Televisión o de cualquier otro servicio que actualmente pudiera tener contratado con otro operador, siendo la tramitación administrativa de la baja del Servicio con el otro operador responsabilidad exclusiva del Cliente. El Cliente será responsable de los equipos propiedad de E-PHOS, que se le entregan en concepto de cesión, en tanto en cuanto estén en posesión del Cliente, y no añadirá, suprimirá, modificará sus elementos o provocará interferencias en el equipo. El equipo se entrega junto con las instrucciones de uso del fabricante, que recogen las características técnicas del mismo. El Cliente será responsable ante E-PHOS de cualquier pérdida o daño del equipo, excepto en el caso de que estos hechos se produzcan debido a la negligencia de E-PHOS o de sus representantes.

12. DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA. Para los Servicios de Telefonía, E-PHOS actúa como distribuidor de los Servicios de Telefonía de Más Móvil Telecom 3.0, S. A. U. (en adelante «MÁSMÓVIL» o «MMT»), con domicilio social en Vía de las Dos Castillas, 33, Complejo Ática, edificio 1, 20224, Pozuelo de Alarcón, Madrid, y CIF A84633643. En previsión de que el proveedor de servicios de telefonía fija y/o móvil pueda cambiar, el Cliente presta el siguiente consentimiento de portabilidad:

El Cliente consiente expresamente la portabilidad del (los) número(s) objeto del presente contrato, desde MÁSMÓVIL hacia el proveedor de servicios de telefonía que E-PHOS estime. Con esta finalidad, el Cliente autoriza a E-PHOS a solicitar formalmente en su nombre a MÁSMÓVIL dicha portabilidad en el momento arriba mencionado, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa vigente, y pudiendo usar con esta finalidad todos los datos relativos al Servicio prestado de que disponga. El Cliente está informado de que E-PHOS mantendrá en todo caso las condiciones jurídicas y económicas que actualmente le son aplicables por el Prestador, pudiendo mejorar dichas condiciones para el Cliente. Asimismo, el Cliente está informado de que la portabilidad no le supondrá ningún coste y de que puede revocar este consentimiento comunicándolo a E-PHOS a través del Servicio de Atención al Cliente. No obstante, el Cliente podrá en cualquier momento portar su número a cualquier operador móvil.

13. CONDICIONES DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. El Servicio de Telefonía Fija proporcionado por E-PHOS consiste en la puesta a disposición del Cliente de un número de teléfono que permitirá al Cliente realizar (o recibir) todo tipo de llamadas vocales salientes y entrantes hacia o desde cualquier operador tercero. Para que E-PHOS pueda asignar un número telefónico al Cliente, el Cliente deberá disponer de domicilio legal dentro del ámbito geográfico donde se provea el Servicio, dependiendo del tipo de número que se le haya asignado. En caso de iniciar el proceso de portabilidad, cuando dicho proceso esté disponible, el Cliente acepta la posible interrupción o limitación en la prestación del Servicio durante el tiempo mínimo indispensable fijado por la normativa para realizar los trabajos de cambio de operador. La realización de llamadas distintas a las incluidas en cualquier cuota mensual, tarifa plana o bono (de los que se habrá informado previamente al Cliente) o, si procede, las llamadas que el Cliente realice, si no hubiera contratado una tarifa plana, se facturarán según las tarifas vigentes en cada momento y el consumo realizado por el Cliente.

14. CONDICIONES DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. Una vez activada la tarjeta, el Servicio proporcionado por MÁSMÓVIL estará a su disposición con carácter inmediato, de acuerdo con las tarifas de MÁSMÓVIL, y con cargo a su cuenta bancaria. La recepción de llamadas o mensajes se activará automáticamente una vez se haya activado el Servicio. Los Servicios de Internet móvil pueden requerir configuración del terminal con carácter previo. En caso de portabilidad, MÁSMÓVIL informará al Usuario mediante correo electrónico o SMS de la fecha prevista de la activación del Servicio. El Usuario dispondrá de un plazo de sesenta (60) días, desde la fecha de compra de la tarjeta SIM, para activarla. Transcurrido este plazo sin que la tarjeta haya sido activada o utilizada, MÁSMÓVIL se reserva el derecho a cancelarla, suponiendo la cancelación la pérdida definitiva del número de teléfono asignado. El Usuario tendrá derecho en este caso a recuperar el importe abonado por la misma, previa solicitud a nuestro Servicio de Atención al Cliente. MÁSMÓVIL tendrá en este caso, o en el caso de cancelación del alta por parte del Usuario, el derecho a cobrar los gastos de gestión correspondientes al envío de la tarjeta. El Servicio se le ofrece exclusivamente como Usuario final y según las reglas de un uso razonable y con sentido común. Como tal, no está autorizado sin el acuerdo o el consentimiento previo y expreso de MÁSMÓVIL a: a) la reventa de

tráfico telefónico; b) la comercialización por cualquier medio del mismo o (a falta de una indicación expresa contraria) el uso de la tarjeta en un dispositivo que no sea un terminal móvil, como un encaminador o router de llamadas telefónicas o de conexiones de datos (por ejemplo, Least Cost Router o SIM-Boxes) u otros mecanismos de concentración de tráfico; c) la comunicación con números dedicados al encaminamiento de llamadas (números que no son el destino final de la llamada, sino que ofrecen, como servicio comercial, el encaminamiento de la llamada hacia otro número distinto al llamado); d) el uso irregular de la línea en llamadas continuas como por ejemplo vigilabebés, walkie-talkies o con duraciones medias de las llamadas significativamente superiores a la media del mercado. Por tanto, duraciones medias de llamadas iguales o superiores a seis (6) minutos durante un periodo igual o superior a quince (15) días o superiores a 3.000 minutos mensuales, se podrán considerar como irregulares a los efectos de aplicar tarifas basadas en principios de uso razonable; e) el uso de tarifas de Internet asociadas a líneas de voz exclusivamente como acceso a Internet y no como líneas de voz; f) el uso abusivo del Servicio de Acceso a Internet que supere en un 50 % el volumen contratado navegando a velocidad reducida de conexión. En caso contrario, MÁSMÓVIL se reserva la facultad de resolver el contrato, limitar el número máximo de tarjetas contratadas por un único titular, cambiar la tarifa y cobrar (previa comunicación por parte de MÁSMÓVIL en los supuestos d) y e) del presente apartado) la tarifa base vigente en el momento para servicios de voz a fijos y móviles nacionales, establecimiento de llamada y datos nacionales.

15. CONDICIONES DEL SERVICIO DE VENTA DE TERMINALES MÓVILES. EPHOS podrá ofrecer a sus clientes la venta de terminales móviles libres bajo las condiciones específicas publicadas en la página web (www.emagina.cat). Las condiciones de contratación, la entrega del terminal, las condiciones de pago y los plazos de la garantía bajo los que se rige la venta del terminal se especifican en las Condiciones Específicas para la venta de terminales móviles.

16. CALIDAD DEL SERVICIO. E-PHOS intentará asegurar un nivel de calidad acorde con los Servicios y, como mínimo, se compromete a asegurar los niveles de calidad exigidos por la normativa de calidad, y que se encuentran disponibles en www.emagina.cat.

En caso de interrupción temporal del Servicio, E-PHOS indemnizará, previa notificación al Servicio de Atención al Cliente, y si corresponde, en la factura correspondiente al periodo inmediato al considerado, con una cantidad que se corresponderá a la parte proporcional de la cuota de abono relativa al tiempo acumulado de incomunicación que exceda de 48 horas por cada línea y Servicio afectado, a contar desde el momento en que el Cliente haya contactado con el Servicio de Atención al Cliente de E-PHOS durante los diez (10) días siguientes al restablecimiento del Servicio, notificando un aviso de avería, hasta el momento en que el Servicio se encuentre restablecido. A efectos de una posible indemnización, se considera que el precio de cada uno de los Servicios en una cuota mensual de los paquetes será la parte proporcional del precio total (dos Servicios 50 %, tres Servicios 33 %, cuatro Servicios 25 %). Lo dispuesto en los apartados anteriores no es aplicable cuando la interrupción temporal esté motivada por alguna de las causas siguientes: a) incumplimiento grave por el Cliente de las condiciones contractuales; b) daños producidos en la red debido a la conexión por el Cliente de equipos terminales cuya conformidad no haya sido evaluada de acuerdo con la normativa vigente. Sin perjuicio de lo referido anteriormente, E-PHOS no compensará en ningún caso por daños a la propiedad, a las personas o por pérdidas económicas, y en concreto por cualquier daño emergente o lucro cesante que el Cliente pudiera sufrir en caso de interrupción o de prestación deficiente de los Servicios.

17. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO A SOLICITUD DEL CLIENTE. El Cliente tendrá derecho a solicitar de E-PHOS, a través del Servicio de Atención al Cliente, la suspensión temporal del Servicio, con un mínimo de quince (15) días de antelación a la fecha de su efectividad. El periodo de suspensión estará comprendido entre un (1) mes como mínimo y tres (3) meses como máximo. La suspensión temporal del Servicio implicará la facturación del saldo pendiente correspondiente a la cuota de abono prorrateada por los días de Servicio activo, que deberá ser atendida en la misma forma y con las mismas condiciones que las previstas en la cláusula 7 del presente Contrato. La suspensión no podrá ser superior a noventa (90) días por año natural. En caso de efectuarse la suspensión a solicitud del Cliente, la recepción de llamadas desde el extranjero se facturará según las tarifas y condiciones vigentes en el momento de efectuarse el consumo.

18. SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL SERVICIO A INSTANCIA DE E-PHOS. El retraso en el pago total o parcial por parte del Cliente durante un periodo superior a un (1) mes desde la presentación del documento de cargo correspondiente a la facturación del Servicio facultará a E-PHOS a la suspensión temporal del Servicio contratado por el Cliente previa notificación requiriendo el pago de los importes debidos en un máximo de quince (15) días. Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, en ningún caso el retraso en el pago antes descrito implicará la suspensión temporal de las líneas adicionales contratadas por el Cliente. E-PHOS restablecerá el Servicio dentro del día laborable siguiente a aquel en que tenga conocimiento de que el importe adeudado ha sido satisfecho.

El retraso en el pago por un periodo superior a tres (3) meses o la suspensión temporal del Contrato, en una (1) ocasión durante los doce (12) meses anteriores, por mora en el pago de los Servicios correspondientes, dará derecho a E-PHOS a la interrupción definitiva del Servicio y a la correspondiente resolución del Contrato. La resolución afecta solo a los Servicios respecto a cuyo pago se haya incurrido en mora. La suspensión del Servicio telefónico por falta de pago supondrá el mantenimiento de las llamadas entrantes y las salientes de urgencias, con excepción de las de cobro revertido. La suspensión no exime al Cliente del pago de las cuotas fijas, estipuladas en 18 euros (IVA incluido). El impago del cargo por los Servicios de tarificación adicional, Internet o cualesquiera otros que no sean el telefónico solo dará lugar a la suspensión de estos Servicios. Para que el abonado no pueda ser suspendido del Servicio de tarificación adicional, será necesario que presente una reclamación ante las autoridades competentes y que, mientras se esté substanciando dicha reclamación, consigne fehacientemente el importe adeudado, entregando el correspondiente resguardo a E-PHOS. E-PHOS puede suspender de manera temporal o definitiva el Servicio en casos de fraude, riesgo objetivo o presunción razonable de comisión de fraude o por otras razones suficientemente acreditadas de uso ilícito del Servicio.

19. DESCONEXIÓN DEL SERVICIO DE LLAMADAS INTERNACIONALES Y DE TARIFICACIÓN ADICIONAL FIJO Y MÓVIL. El Cliente podrá solicitar la desconexión de llamadas internacionales. A estos efectos el Cliente lo comunicará a E-PHOS por teléfono a través del Servicio de Atención al Cliente. E-PHOS debe proceder a la desconexión como máximo en el plazo de diez (10) días desde la recepción de la comunicación del Cliente. En caso de que dicha desconexión no se produjera tras esos diez (10) días, por causas no imputables al Cliente, serán a cargo de E-PHOS los costes derivados del Servicio cuya desconexión se solicita. Los Servicios de tarificaciones especiales y adicionales estarán, por defecto, desconectados. Para activar el Servicio, el Cliente deberá llamar al Servició de Atención al Cliente y solicitar su activación. E-PHOS debe proceder a la conexión en un plazo máximo de diez (10) días.

20. MANTENIMIENTO DEL SERVICIO. El Cliente notificará las averías que detecte a E-PHOS por medio del Servicio de Atención al Cliente. E-PHOS dispone de un sistema de mantenimiento integral de la línea contratada que garantiza la reparación de la línea y de las infraestructuras asociadas al Servicio en la red de E-PHOS hasta el Punto de Terminación de Red (PTR) en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas desde el aviso del Cliente al Servicio de Atención al Cliente de E-PHOS. Los costes derivados de la reparación de las averías serán a cargo de E-PHOS siempre que no sean imputables al Cliente por negligencia de uso, de conservación o por actuaciones dolosas sobre el equipo y/o sobre la red. El mantenimiento de línea está incluido en el presente Contrato.

21. FUERZA MAYOR. E-PHOS no será responsable en caso de imposibilidad de prestar Servicio si ello se debe a interrupciones prolongadas del suministro (eléctrico, líneas de telecomunicaciones, etc.), conflictos sociales, incendios, explosiones, inundaciones, actos y omisiones del Gobierno y, en general, todos los supuestos de fuerza mayor. Tampoco le será exigible responsabilidad en caso de que la imposibilidad de dar Servicio se deba al propio Cliente o a toda persona autorizada por él.

22. RECLAMACIONES. El Cliente podrá dirigirse a E-PHOS, a través del Servicio de Atención al Cliente, para presentar reclamaciones sobre el funcionamiento y la calidad del Servicio, la aplicación de precios, la facturación, o cualquier otra cuestión que pueda plantearse en relación con la prestación del Servicio. El Cliente podrá efectuar las reclamaciones en el plazo de un (1) mes desde el hecho motivador de la reclamación, dirigiéndose al número de teléfono establecido con esta finalidad. Formulada la reclamación, si el Cliente no obtiene una respuesta satisfactoria de E-PHOS en el plazo de un (1) mes, podrá dirigir su reclamación a las juntas arbitrales de consumo. El arbitraje correspondiente debe ser aceptado expresamente por E-PHOS. Asimismo, los usuarios finales que sean personas físicas podrán dirigirse a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. No se suspenderá ni interrumpirá el Servicio mientras la reclamación se esté sustanciando, siempre que el Cliente consigne

fehacientemente el importe adeudado, entregando el correspondiente resguardo a E-PHOS. El Cliente tiene derecho a obtener un documento acreditativo del contenido de su reclamación y un número de referencia de la misma. El Cliente tendrá disponibles hojas de reclamaciones oficiales.

23. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), en su Reglamento de Desarrollo y en la Ley 32/2003, de 23 de noviembre, General de Telecomunicaciones, E-PHOS informa al Cliente de que sus datos serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por E-PHOS y bajo su responsabilidad, por ser necesarios para las finalidades de mantenimiento, desarrollo y control de la relación contractual y de la gestión de los Servicios de E-PHOS. Se informa al Cliente de que serán tratados los siguientes datos, a título enunciativo, correspondientes a su tráfico y facturación: el número de teléfono asignado al Cliente, la ubicación, la numeración de destino, la duración de las llamadas realizadas y/o el volumen de datos transmitidos, la fecha de la llamada o del Servicio, y los datos relativos al pago y aquellos otros que en un futuro se revelen como necesarios para la gestión del tráfico y la facturación de los Servicios. El Cliente que haya facilitado un número móvil o dirección de correo electrónico podrá recibir información relativa a productos y/o servicios de E-PHOS, además de por envío postal o telefónico, a través de SMS o correo electrónico.El Cliente presta su consentimiento a E-PHOS para la comunicación de sus datos personales a aquellas entidades que estén vinculadas a E-PHOS, o colaboren con la misma en la contratación, prestación y mantenimiento de los Servicios, para fines de mantenimiento, desarrollo y control de los Servicios o para labores de información comercial y publicidad relativa a servicios o productos de E-PHOS o cualquier empresa de su grupo. Si no desea recibir dicha publicidad, puede manifestar en cualquier momento su voluntad en contrario, dirigiéndose a E-PHOS, a través de una solicitud por escrito indicando sus datos de cliente a la Calle Josep M. Ruera, 25, bajos, 08401 Granollers. Asimismo, E-PHOS podrá comprobar la solvencia del Cliente, mediante el acceso a informes de entidades financieras y/o ficheros automatizados en que los datos de carácter personal se hayan obtenido de conformidad con las disposiciones vigentes, así como verificar la exactitud de los datos aportados por el Cliente. El Cliente autoriza con la firma del Contrato el tratamiento automatizado y mantenimiento de estos datos sobre solvencia financiera con fines estadísticos y de evaluación de la solvencia y valoración del riesgo previo a la activación de los Servicios, que serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual han sido recabados o registrados. Le informamos de que en caso de impago de todos o alguno de los servicios contratados, E-PHOS podrá comunicar este extremo a ficheros, servicios y entidades de información sobre solvencia patrimonial y de crédito de acuerdo con la normativa vigente. E-PHOS se compromete al cumplimiento de su deber de guardar secreto de los datos de carácter personal, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología. Se informa al Cliente de su facultad de ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de acuerdo con lo establecido en la LOPD y demás normativa aplicable al efecto; a tal fin, debe dirigirse en la forma y las condiciones previstas en la citada normativa al número de teléfono de Atención al Cliente. El Cliente otorga su consentimiento a E-PHOS para grabar las llamadas que el Cliente pueda realizar o recibir del Servicio de Atención al Cliente. Dicha grabación se realiza con la finalidad de mejorar la calidad de prestación de los Servicios objeto del Contrato, con la de verificar la satisfacción de los Clientes, así como de acreditar la contratación.

24. DURACIÓN, TERMINACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. El Cliente podrá resolver en cualquier momento el presente Contrato, acreditando para ello su identidad como titular del Servicio. Una vez recibida la solicitud de baja, mediante llamada, al Servicio de Atención al Cliente, indicando los datos precisos para asegurar la tramitación correcta y segura de la baja, esta se tramitará en un plazo máximo de dos (2) días hábiles. La baja del Servicio supone la baja total de los Servicios asociados al mismo. No es posible mantener ninguno de los componentes por separado con las características de esta oferta. Asimismo, E-PHOS puede interrumpir el Servicio o resolver de modo inmediato la relación con el Cliente si detecta un uso del Servicio contrario a las presentes Condiciones Generales, a la legislación vigente o en caso de impago de las cantidades debidas. El Contrato también podrá finalizar por el mutuo acuerdo entre las partes.

Independientemente de si los Servicios contratados gozan o no de una permanencia mínima, si el cliente decide darse de baja del servicio de Internet antes de cumplirse el periodo de un mes a contar a partir del día de la instalación del servicio en su domicilio, se le facturará el coste completo de la instalación valorada en 150 €.

25. VALIDEZ DEL CONTRATO. Las Condiciones de Prestación de los Servicios Objeto del presente Contrato podrán ser modificadas de conformidad con la legislación vigente y previa notificación escrita al Cliente con un plazo de preaviso de un (1) mes. Transcurrido dicho plazo sin que E-PHOS haya recibido comunicación alguna, se entenderá que el Cliente acepta las modificaciones. En caso de que las modificaciones supongan una mejora de las condiciones contractuales o respondan a cambios regulatorios, no será de aplicación lo establecido en el Art. 9.3 del RD 899/2009, de 22 de mayo. En caso de incompatibilidad entre las Condiciones Generales y las Condiciones Específicas aplicables a cada uno de los Servicios contratados por el Cliente, prevalecerán las específicas sobre las generales. Si por causas tecnológicas E-PHOS no pudiese prestar el Servicio al Cliente en los términos pactados, E-PHOS se compromete a comunicar al Cliente esta circunstancia de forma inmediata. El Cliente podrá optar en este caso por contratar otro Servicio o por resolver el Contrato.

26. CESIÓN A TERCEROS. El Cliente está obligado al pago de las cantidades debidas por el uso de los Servicios prestados por E-PHOS y a no ceder su posición en este Contrato a terceros, salvo consentimiento expreso, por escrito, por parte de E-PHOS.

27. CAMBIO DE TITULAR. En caso de cambio de titular, tanto el actual como el nuevo declaran que todos y cada uno de los datos que han sido aportados en el presente documento son correctos, y que han leído, conocen y aceptan en su integridad las presentes Condiciones Generales. La fecha del cambio de la responsabilidad de pago será al día siguiente de la de aprobación del cambio de titular por parte de E-PHOS, una vez que haya recibido la documentación necesaria debidamente cumplimentada.

28. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE. El Cliente contrata con E-PHOS con sujeción al régimen que en cada momento establezca la normativa vigente española aplicable a los Servicios prestados por E-PHOS. E-PHOS y el Cliente, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los juzgados y tribunales competentes de Granollers para cualquier controversia que pudiera derivarse del presente Contrato.

29. SERVICIOS DE EMERGENCIA. Hasta que sea efectiva la baja permanente, el Cliente tendrá acceso de forma gratuita a los servicios de emergencia (112), así como a las llamadas al Servicio de Atención al Cliente.

30. OBLIGACIONES DEL CLIENTE. El Cliente se compromete a no utilizar el Servicio en contravención de la normativa vigente, en especial de la relativa a los derechos fundamentales, libertades públicas y propiedad industrial e intelectual. El Cliente será responsable ante cualquier reclamación o acción legal, judicial o extrajudicial, iniciada por terceras personas tanto contra el Cliente como contra E-PHOS basadas en las aplicaciones o contenidos del Cliente alojados en servidor/es compartido/s, asumiendo este todos los gastos, costes y perjuicios que sean irrogados a E-PHOS con motivo de estas reclamaciones o acciones legales. E-PHOS se reserva el derecho a interrumpir el Servicio contratado por el Cliente, notificándoselo por escrito, en caso de divulgar, transmitir o alojar en el/los servidor/es compartido/s cualquier tipo de información que E-PHOS considere ilegal, abusiva, difamatoria, ofensiva, o pornográfica; en caso de desarrollar a través del servidor/es, o en relación con el/los mismo/s, cualquier práctica o comportamiento contrario a las normas comúnmente aceptadas como respetuosas, así como en el caso de que el Cliente, a través del servidor/es compartido/s, publique o distribuya cualquier información o software que contenga virus, manipulación ilegal de software, violaciones de copyright y marcas comerciales o contrabando ilegal, realice spam y, en general, cualquier actividad que suponga una violación de las disposiciones legales vigentes, o pueda repercutir en el correcto funcionamiento de la Plataforma de E-PHOS. E-PHOS debe adoptar las medidas necesarias cuando así le sea exigido por orden de la autoridad judicial o administrativa competente, e igualmente podrá poner en conocimiento de las autoridades competentes aquellos hechos que puedan considerarse ilegales de acuerdo con la legislación vigente. Si el Cliente tiene cualquier indicio de que existe una violación o uso inapropiado de la información alojada en los servidores de E-PHOS, o un fallo de seguridad de cualquier índole, deberá notificarlo inmediatamente a E-PHOS.

31. OBLIGACIONES DE E-PHOS. Se entiende por avería cualquier interrupción del Servicio, o mal funcionamiento del Servicio, o variación respecto de lo descrito en la presente oferta comercial. En caso de que exista o se detecten posibles indicios de avería, E-PHOS comprobará si efectivamente existe avería y, en este caso, asegurará la restitución del Servicio. Para ello podrá actuar remotamente o acceder hasta las instalaciones del Cliente, únicamente en el caso de que E-PHOS lo considere necesario, para actuar sobre algún elemento de la red ubicado en el tramo comprendido hasta el Punto de Terminación de Red. En el caso de que en el curso de una intervención en que se realice un acceso a las instalaciones del Cliente se demuestre fehacientemente que la causa de la avería está producida por una manipulación indebida de los

equipos de E-PHOS por parte del Cliente, o bien que no existe avería, E-PHOS se reserva el derecho de repercutir al Cliente los costes incurridos por dicha actuación. En cualquier caso, la manipulación indebida de equipos de E-PHOS por parte del Cliente exime a E-PHOS de cualquier responsabilidad sobre el Servicio. E-PHOS proporcionará al Cliente en exclusiva un identificador y una contraseña personal para que pueda acceder al Servicio y a las aplicaciones alojadas en la Plataforma Informática de E-PHOS. El Cliente deberá mantener ambas en la más estricta confidencialidad bajo su exclusiva responsabilidad, asumiendo por tanto cuantos daños o consecuencias se pudieran derivar del quebrantamiento o revelación del secreto. El identificador y la contraseña para acceder al Servicio son exclusivos para el acceso contratado y en el lugar contratado. E-PHOS será responsable de la guarda y custodia de la Plataforma Informática ubicada en un recinto gestionado por esta compañía y correctamente acondicionado para albergarla. E-PHOS no será responsable por los daños y perjuicios de cualquier clase que pudieran deberse al conocimiento por parte de terceros de las condiciones, características y circunstancias del uso de Internet por el Cliente o que puedan deberse al acceso y, en su caso, a la interceptación, eliminación, alteración o modificación en cualquier modo de los contenidos y comunicaciones de toda clase que los Clientes transmitan, difundan, almacenen, reciban o a los que accedan a través de los Servicios contratados. E-PHOS no será responsable de los daños y perjuicios que puedan deberse a la presencia de virus o cualquier elemento lesivo en los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, recibidos o a los que se acceda a través de los Servicios contratados. E-PHOS no se responsabiliza de los fallos en el Servicio que puedan producirse por el funcionamiento de las redes o servicios de otros operadores distintos a E-PHOS. La IP fija facilitada por E-PHOS al Cliente será en todo caso propiedad de E-PHOS. Solo se facilitará una dirección IP fija para cada Servicio contratado por el Cliente. E-PHOS puede cambiar la IP Fija asignada inicialmente al Cliente por otra distinta en el supuesto de que resulte necesario como consecuencia de un cambio de modalidad solicitado por el Cliente. E-PHOS no puede garantizar el funcionamiento del Servicio en todos los equipos informáticos.