Condicions Estabanell Energia

Condicions Estabanell Energia

Promoció vàlida fins el 31/12/2017 per a clients d’Emagina i Estabanell Energia.

Promoció aplicable tant a nous clients d’Emagina com a clients ja existents sempre que compleixin amb els següents requisits: Haver contractat amb Emagina qualsevol pack que inclogui un servei d’accés a Internet de 500 Mbps. Tenir un contracte de subministrament d’energia elèctrica amb Estabanell Energia en el domicili on s’hagi realitzat la instal·lació de la fibra òptica d’Emagina. Que al contracte de subministrament d’energia elèctrica se li apliqui la tarifa 2.0 o 2.0DHA. Només aplicable a clients residencials, autònoms o petit comerç (veure activitats incloses en la promoció en l’annex I). La promoció consistirà en un descompte durant un any en l’import total de la factura elèctrica (IVA exclòs) per a cadascun dels cicles de facturació. En cas de clients residencials, el descompte serà del 5% de l’import (IVA exclòs), durant el primer semestre d’aplicació de la promoció i del 10% durant el segon semestre. En cas d’autònoms o petit comerç el descompte serà del 3% de l’import (IVA exclòs), durant el primer semestre d’aplicació de la promoció i del 7% durant el segon semestre. Per a l’aplicació de la promoció, el client haurà d’enviar la darrera factura de consum elèctric a sac@emagina.cat. Un cop validades les dades, la promoció es començarà a aplicar en la factura immediatament posterior i durant un període de 6 cicles de facturació consecutius (en cas de facturació bi-mensual) o 12 cicles de facturació consecutius (en cas de facturació mensual)

La promoció deixarà d’aplicar-se en cas el client causi baixa dels serveis d’Emagina o bé canviï el pack contractat a una modalitat de 50 Mbps. En compliment del previst a l’article 5 de la LOPD, l’informem que les dades de caràcter personal que ens facilita amb l’enviament de la factura elèctrica, seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades al fitxer de clients, del que n’és responsable Ephos Digital S.L., amb la finalitat exclusiva de verificar la seva relació contractual amb Estabanell Energia, i no seran utilitzades per cap altre finalitat. Les dades es conservaran mentre estigui en vigor la promoció “Descompte factura elèctrica”. Vostè pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició o revocació per escrit, davant d’Ephos Digital S.L., en el carrer Josep Maria Ruera, 25 08401 Granollers, o bé al correu electrònic sac@emagina.cat 

Annex I. Activitats i divisions incloses de la promoció segons classificació CNAE

Activitat

G

J

K

L

M

N

Q

S

T

U

Codi CNAE

47

62

64-66

68

69-75

77-82

862,869,87,88

94-96

97, 98

99

Divisió / Descripció

Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes

Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica

Activitats financeres i assegurances

Activitats immobiliàries

Activitats professionals, científiques i tècniques

Activitats administratives i serveis auxiliars

Activitats sanitàries i serveis socials

Altres serveis

Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic o que produeixen béns i serveis per a ús propi

Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials