Informació de caràcter normatiu

En compliment amb l’establert a la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils, li informem que fruit d’una reestructuració interna (1) “E-PHOS DIGITAL, S.L.U.” ha estat absorbida per la companyia del mateix grup “ESTABANELL IMPULSA, S.A.U.”, mitjançant una operació de fusió interna que ha quedat formalment consolidada amb la seva inscripció al Registre Mercantil de Barcelona a data 8 de març de 2021.

L’execució de la fusió per absorció comporta que les activitats desenvolupades per “E-PHOS DIGITAL, S.L.U.” amb CIF B-65933418, de la qual és vostè client, passin a realitzar-se per “ESTABANELL IMPULSA, S.A.U.” amb CIF A-62422720 i domicili al carrer Rec nº 26-28, 08401 de Granollers (Barcelona), qui adquireix per successió universal tots els drets i obligacions d’aquella i passarà a facturar-li els serveis que vostè té contractats (3). Aquest canvi no té cap conseqüència per vostè. El seu contracte es manté en vigor amb els mateixos termes i condicions i qualitat de servei.

L’operació de fusió entre “ESTABANELL IMPULSA, S.A.U.” (activitat de comercialització d’energia elèctrica) i “E-PHOS DIGITAL, S.L.U.” (activitat de serveis de telecomunicacions) s’ha realitzat amb la finalitat d’optimitzar l’oferta de serveis de forma conjunta, permetent-nos oferir als nostres clients els avantatges d’un producte unificat.

En compliment amb el Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem que, (2) amb la finalitat de garantir la continuïtat en la prestació dels serveis que vostè té actualment contractats, el tractament de les seves dades passarà a realitzar-se pel nou Responsable del Tractament: ESTABANELL IMPULSA, S.A.U.:

  • CIF: A-62422720
  • Adreça: Carrer del Rec nº 26-28, 08401 Granollers (Barcelona)
  • E-mail: lopd@estabanell.cat
  • DPO: Miquel Fortuny

ESTABANELL IMPULSA continuarà realitzant els mateixos tractaments de les dades que venia fent E-PHOS DIGITAL, S.L.U., tot en garantia i conformitat amb les finalitats, bases jurídiques de tractament, destinataris i terminis de conservació de les que vostè va ser degudament informat. Pot consultar la Política de Privacitat fent clic aquí.

Vostè té dret a accedir a les seves dades personals objecte de tractament, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals van ser recollides, així com exercir els drets d’oposició i limitació al tractament, de portabilitat de les dades i a no ser objecte de decisions automatitzades. Podrà exercir aquests drets dirigint-se al nou Responsable de Tractament, ESTABANELL IMPULSA, per escrit al e-mail indicat en aquest document. En el cas que no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu lloc web https://www.aepd.es/

El nostre objectiu és millorar contínuament en l’atenció i el servei als nostres clientes, per això li indiquem que les seves peticions o consultes relacionades amb el present comunicat les adreci a sac@emagina.cat.

Li informem que hem posat a la seva disposició les següents vies de contacte relacionades amb el seu contracte:

 

  • Portal web: www.emagina.cat
  • Telèfon d’atenció al client: 93 131 87 87
  • Àrea de client: Accés client